Βελτίωση αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Βατολάκκου

Διακήρυξη «Βελτίωση αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Βατολάκκου»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/ Π.Ε. Γρεβενών προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:

«Βελτίωση αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Βατολάκκου»

 • Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Π.Ε. Γρεβενών προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 89.999,99 € (με Φ.Π.Α. 24%) στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (ΕΣΗΔΗΣ: α/α 202870).
 • Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ – συνεχιζόμενα έργα 2023 για την Π.Ε. Γρεβενών, ΣΑΕΠ 041 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2005ΕΠ04100002) με CPV έργου: 45232120-9 ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ και υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις.
 • Ο διαγωνισμός θα γίνει με σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης.
 • Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του ν. 4412/2016 & το άρθρο 3 της οικείας διακήρυξης. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
 • Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης: promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14/09/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ.

Συνημμένα:
 1. Περίληψη διακήρυξης
 2. Διακήρυξη
 3. Τεχνική Περιγραφή
 4. Προϋπολογισμός
 5. Περιγραφικό τιμολόγιο
 6. Ε.Σ.Υ.
 7. ΕΕΕΣ (pdf)
 8. ΕΕΕΣ (xml)
 9. Έντυπο οικονομικής προσφοράς
 10. Σ.Α.Υ.
 11. Φ.Α.Υ.
Κοινοποιήστε: