Καθαρισμός Κοίτης Ρεμάτων

Προκήρυξη διαγωνισμού “Καθαρισμός ρεμάτων της Π.Ε. Γρεβενών”

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού “Καθαρισμός ρεμάτων της Π.Ε. Γρεβενών”

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Π.Ε. Γρεβενών προκηρύσσει Aνοιχτό Hλεκτρονικό διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας: «KΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2024» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 110.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) (ΕΣΗΔΗΣ: Α/Α 353040).

Η παρούσα σύμβαση αποτελείται από οκτώ τμήματα:

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπηρεσίας ή και για κάθε τμήμα χωριστά.

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 541 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ με κωδικό έργου 2014ΕΠ54100001 και υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις.

Κριτήρια ανάθεσης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 2/7/2024 και ώρα 13:00.

 

Συνημμένα:

Κοινοποιήστε: