μεταφορά μαθητών

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής για νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε Γρεβενών για το σχολικό έτος 2018-2019

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, έχοντας υπόψη

1. Τα άρθρα 1,2,3,4 του άρθρου 63 του Νόμου 4415/2016- 06-09-2016 (ΦΕΚ 159-Α).
2. Το άρθρο 21 του Ν.4563/2018 (ΦΕΚ Α 169/20-09-2018).
3. Τo υπ αριθμ 1302/31-10-2018 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης-Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης με θέμα «Πίνακας νέων δρομολογίων μεταφοράς Μαθητών έτους 2018-2019»
4. Την υπ΄αριθμ. 3384/2018 (ΑΔΑ: ΨΩΣ87ΛΨ-ΑΕ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
5. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη εξασφάλισης μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε Γρεβενών για το σχολικό έτος 2018-2019.

Προτίθεται να προχωρήσει:

Σε διαδικασία ανάθεσης κατόπιν διαπραγμάτευσης των:
Νέων δρομολογίων που προέκυψαν μετά την έναρξη του σχολικού έτους 2018-2019 για την ανάθεση του έργου μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Γρεβενών.

Προϋπολογισμού 134.568,52 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (CPV 60130000)

Η ανωτέρω διαδικασία θα διενεργηθεί στο τμήμα Προμηθειών στο Διοικητήριο της ΠΕ Γρεβενών την Πέμπτη 22/11/2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16, οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν , μαζί με την προσφορά τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Δοικητικού Συμβουλίου.
2. Φορολογική ενημερότητα
3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
4. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο , αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν. 4412/2016).
5. Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:
Ο αριθμός κυκλοφορίας των Δ.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ κ.λπ.) που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του κάθε δρομολογίου, το είδος οχήματος, ο αριθμός των θέσεων αυτών και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας έκαστου.
6. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας των Δ.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ κ.λπ.) που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση κάθε δρομολογίου και τα οποία έχουν δηλωθεί στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση.
7. Πρόσφατα φύλλα τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο. από τα οποία να προκύπτει ότι τα διατιθέμενα Δ.Χ. επιβατικά (ΤΑΞΙ κ.λπ.) διασφαλίζουν την ασφαλή μεταφορά των μαθητών.
8. Ευκρινές φωτοαντίγραφο ασφαλιστηρίων συμβολαίων
9. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης.

Συνημμένα:

  1. Ανακοίνωση Διαπραγμάτευσης
  2. Ανακοίνωση Διαπραγμάτευσης

 

Κοινοποιήστε: