Διοικητήριο Π.Ε. Γρεβενών

Προκήρυξη για την απόδοση θέσεων στη Λαϊκή Αγορά Δεσκάτης

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων
2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την απόδοση θέσεων στη Λαϊκή Αγορά Δεσκάτης του Δήμου Δεσκάτης της Π.Ε. Γρεβενών σε επαγγελματίες πωλητές, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 59 του Ν. 4497/2017 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 105 του Ν. 4674/2020

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 146/2010 (ΦΕΚ 239 Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», όπως ισχύει σήμερα.

3. Τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 118/Α΄/13.11.2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», και συγκεκριμένα της παρ. 3 του άρθρου 59, όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 105 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α΄/11.03.2020) και ισχύει σήμερα.

4. Την αρ. 178943/11-11-2019 (ΑΔΑ: 78ΨΘ7ΛΨ-ΤΞΔ) προηγούμενη προκήρυξη μας για την απόδοση θέσεων, στη Λαϊκή Αγορά Δεσκάτης, σε επαγγελματίες πωλητές που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές ευθύνης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για λιγότερες από πέντε (5) ημέρες εβδομαδιαίως.

5. Το από 26/02/2020 (αρ. πρωτ. εισερχομένου 32126/27-02-2020) έγγραφο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Επαγγελματιών Εμπόρων Πωλητών & Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Δυτικής Μακεδονίας «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»

6. Το αρ. 1927/17-03-2020 έγγραφο του Δήμου Δεσκάτης, σύμφωνα με το οποίο μας γνωστοποιήθηκαν οι νέες κενές θέσεις των επαγγελματιών πωλητών στη Λαϊκή Αγορά Δεσκάτης, καθώς και τα είδη εμπορίας αυτών.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τις παρακάτω θέσεις για τη Λαϊκή Αγορά Δεσκάτης του Δήμου Δεσκάτης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, για απόδοση σε επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές ευθύνης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για λιγότερες από πέντε (5) ημέρες εβδομαδιαίως, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 59 του Ν. 4497/2017 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 105 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α΄/11.03.2020) και ισχύει σήμερα.

Α) Πρωτογενή Διατροφικά Προϊόντα Γής:
Τρείς (3) Κενές θέσεις (μήκος πρόσοψης θέσης έξη (6) μ.): αρ. 15, 17 και 55

Β) Βιομηχανικά Είδη:
Είκοσι τέσσερις (24) κενές θέσεις (μήκος πρόσοψης θέσης έξη (6) μ.): αρ. 68, 69, 70, 90, 92, 93, 94, 96, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 και 119.

Η Λαϊκή Αγορά του Δήμου Δεσκάτης διεξάγεται στην πόλη της Δεσκάτης επί της οδού Κ. Καραμανλή, κάθε Πέμπτη, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου (αρ. απόφασης: 30/2019).

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΘΕΣΕΩΝ: Οι Επαγγελματίες Πωλητές Λαϊκών Αγορών οι οποίοι είναι κάτοχοι άδειας που έχει αποκτηθεί μετά από συμμετοχή σε προκήρυξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχει εκδοθεί ή ανανεωθεί από Δήμο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές ευθύνης της Π.Δ.Μ. για λιγότερες από πέντε (5) ημέρες εβδομαδιαίως.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:
Για την απόδοση θέσης στη Λαϊκή Αγορά Δεσκάτης, οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες πωλητές υποβάλλουν στο Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη – Διοικητήριο – 51100 Γρεβενά, τηλ. 2462353230) αίτηση υπό την μορφή υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με το υπόδειγμα που ενσωματώνεται στην παρούσα προκήρυξη, στην οποία δηλώνουν τις ημέρες και τις λαϊκές αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται.

Η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συνοδεύεται από:
α) Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας
β) Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας του τελευταίου οικονομικού έτους και
γ) Φωτοαντίγραφο θεωρημένης άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.

Οι αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε κατατίθενται αυτοπροσώπως ή και αποστέλλονται με συστημένη επιστολή στην ανωτέρω διεύθυνση, είτε αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): d.anaptiksis@grevena.pdm.gov.gr.

Αντικατάσταση ή διόρθωση της αίτησης ή και συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 29-05-2020 μέχρι και 26-06-2020 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ: Μοναδικό κριτήριο για την μοριοδότηση είναι οι ημέρες που δεν δραστηριοποιείται ο υποψήφιος και αυτός λαμβάνει ένα (1) μόριο για κάθε ημέρα μη δραστηριοποίησης του. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι υποψήφιοι κατατάσσονται ανάλογα με το οικογενειακό τους εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει με βάση το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος. Σε περιπτώσεις εκ νέου ισοβαθμίας, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων.
Οι θέσεις οι οποίες θα αποδοθούν, λογίζονται ως προσωρινές και υπόκεινται στη διαδικασία βελτίωσης και απόδοσης θέσεων του άρθρου 35 του Ν. 4497/2017.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ: Επί των πινάκων μοριοδότησης και απόδοσης θέσης, μπορεί να ασκηθεί ένσταση, σύμφωνα με την περ. ι – παρ. 6 του άρθρου 28 του Ν. 4497/2017, στην Επιτροπή Λαϊκών Αγορών Π.Ε. Γρεβενών, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανάρτησή τους.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Γρεβενών και του Δήμου Δεσκάτης, καθώς και στις ιστοσελίδες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (www.pdm.gov.gr), της Π.Ε. Γρεβενών (grevena.pdm.gov.gr) και του Δήμου Δεσκάτης.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Δ.Μ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Γραφείο Περιφερειάρχη Π.Δ.Μ.
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Γρεβενών
3. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικής Ανάπτυξης
4. Τμήμα Πληροφορικής Π.Ε. Γρεβενών
(Με την παράκληση να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
και της Π.Ε. Γρεβενών)
5. Δήμο Δεσκάτης
51200 – ΔΕΣΚΑΤΗ
Email: dimosdes@otenet.gr
(Με την παράκληση να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων & στην ιστοσελίδα του Δήμου)
6. Ομοσπονδία Συλλόγων Επαγγελματιών Εμπόρων Πωλητών &
Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Δυτικής Μακεδονίας «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»
50100 – ΚΟΖΑΝΗ
Email: tganatsios@gmail.com
(Με την παράκληση να ενημερώσει τους Συλλόγους μέλη της)
7. Σωματείο Παραγωγών & Πωλητών Λαϊκών Αγορών Ν. Γρεβενών «Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ»

Κοινοποιήστε: