επαρχιακό οδικό δίκτυο

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠ. ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ – ΟΡΙΑ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠ. ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ – ΟΡΙΑ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 350.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ (ΕΣΗΔΗΣ: α/α  184514).

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Π.Ε. Γρεβενών ενημερώνει ότι λόγω τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα την Παρασκευή 03-12-2021 δεν ήταν εφικτό μέχρι την ώρα 13.00 μ.μ. να υποβληθούν προσφορές από τους οικονομικούς φορείς, που ήταν και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του εν θέματι έργου.

Με την υπ’ αρίθμ. 1934/61ης/11ο/14-12-2021 (ΑΔΑ:6ΥΙ57ΛΨ-ΚΟ9) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, εγκρίθηκε η μετάθεση

α) της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για την 29η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00μ.μ. και

β) της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών για την 10η Ιανουαρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Αναλυτικότερα η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας εδώ.

Την προκήρυξη του διαγωνισμού μπορείτε να την διαβάσετε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Διαγωνισμός για τη «Συντήρηση Επ. Οδού Αγ. Νικόλαος Περιβολίου – Όρια Π.Ε. Ιωαννίνων»

Κοινοποιήστε: