Δημοσίευση αίτησης

Δημοσίευση αίτησης για χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Δημοσίευση αίτησης για χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

(άρθρο 5, «Κανονισμός Αδειών», αριθμ. Δ2/16570/05, ΦΕΚ Β1306/16-09-2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα)

Η ΤΖΙΟΤΖΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΣΠΥΡΟΥ κάτοικος Γρεβενών, Οδός 13ης Οκτωβρίου 112, Τ.Κ. 51100, υπέβαλε στις 18/10/2021 στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας την αριθμ. πρωτ. 158246/18-10-2021 αίτηση για χορήγηση άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να υποβάλλει ένσταση αναφορικά με την αίτηση ενώπιον της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Γρεβενών (Διοικητήριο “Κώστας Ταλιαδούρης”, Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη Τ.Κ. 51100, Γρεβενά) εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση.

Κοινοποιήστε: