Γνωστοποίηση Ίδρυσης και Λειτουργίας Γυμναστηρίου

Γνωστοποίηση Ίδρυσης και Λειτουργίας Γυμναστηρίου ή Ιδιωτικής Σχολής Εκμάθησης Αθλημάτων

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Ενημέρωση Πολιτών

Γνωστοποίηση Ίδρυσης και Λειτουργίας Γυμναστηρίου ή Ιδιωτικής Σχολής Εκμάθησης Αθλημάτων

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας περιγράφεται η νομοθεσία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά – έντυπα για τη Γνωστοποίηση Ίδρυσης και Λειτουργίας Γυμναστηρίου ή Ιδιωτικής Σχολής Εκμάθησης Αθλημάτων

 

Σχετική Νομοθεσία

 

  • ΚΥΑ αριθμ, ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/33565/9-12-2013 (ΦΕΚ 3169/Β/12-12-2013, άρθρο 2 περί ‘’διαδικασίας για τη γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής’’(φυσικό/νομικό πρόσωπο).
  • ΠΔ 219/2006 (ΦΕΚ 221/Α/13-10-2006), άρθρο 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,1213,14.
  • Νόμος υπ’ αριθμ. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/17-6-1999), άρθρο 32.
  • Εγκύκλιοι α)ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/802/13-01-2014,ΑΔΑ: ΒΙΨΠΧ-45Φ, β) ΔΙΑΔΠ/ Φ.Α.2.2/20910/27-08-2014,ΑΔΑ:7771Χ-Κ8Ω

 

Δικαιολογητικά
Α
Απαραίτητα Δικαιολογητικά
Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΡΤ. Α΄ ΤΗΣ ΚΥΑ  ΔΙΑΔΠ/Φ.Α2.1/33565/’13  (ΦΕΚ 3169 /τΒ΄/12-12-13) Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΝΤΟΣ ΙΔΙΩΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤ. Α΄ ΤΗΣ ΚΥΑ  ΔΙΑΔΠ/Φ.Α2.1/33565/’13 (ΦΕΚ 3169 /τΒ΄/12-12-13) Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΡΤ. Α΄ ΤΗΣ ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α2.1/33565/’13 (ΦΕΚ 3169 /τΒ΄/12-12-13) Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Β΄ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α2.1/33565/’13 (ΦΕΚ 3169 /τΒ΄/12-12-13) Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ 400 € ΣΥΜΦΩΝΑ ΠΑΡ 1ΚΑΙ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΠΔ 219/2006 Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 ΑΝ Ο ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ :

ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ή ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ή ΑΤΟΜΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ.

Κατάθεση από τον Αιτούντα
7 ΑΝ Ο ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ – ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κατάθεση από τον Αιτούντα
8 ΑΝ Ο ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΓΕΝΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ Ή ΠΡΟΞΕΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟ Κατάθεση από τον Αιτούντα
9 ΑΝ Ο ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κατάθεση από τον Αιτούντα

 

Έντυπα

1. ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ (ΠΑΡΑΡΤ Α΄ ΤΗΣ ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α2.1/33565/13 (ΦΕΚ 3169 /τΒ΄/12-12-13)

 

2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (από την υπηρεσία)

 

Τρόπος διεκπεραίωσης / Ηλεκτρονικός:

• Εφαρμογή ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης – διαχείρισης Φορέα

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέας μας

• ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

Έντυπο που χρησιμοποιείται

• Έντυπο της Διεύθυνσης (Βεβαίωση Υποβολής Γνωστοποίησης)

Κοινοποιήστε: