Ανανέωση και έκδοση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ

Ανανέωση και έκδοση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Ανανέωση και έκδοση δελτίων μετακίνησης για άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ)

Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, ανακοινώνει ότι:

Τα άτομα με αναπηρίες που είναι κάτοχοι Δελτίου Μετακίνησης ΑμεΑ για το μειωμένο εισιτήριο (πάσο), σύμφωνα με την Δ12α/ΓΠοικ. 4825/46/18-01-2022 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την ανανέωση αλλά και την έκδοση των νέων Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ, ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 24/01/2022 και λήξης η 31/10/2022.

Ως ημερομηνία λήξης ισχύος των δελτίων του έτους 2021 ορίζεται η 31/12/2022.

Η ανανέωση και η έκδοση νέων Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ θα γίνεται στα γραφεία της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, στο Διοικητήριο «Κ. Ταλιαδούρη» στον 2ο όροφο στο γραφείο 415 κατόπιν ραντεβού στα τηλέφωνα 2462353177-2462353176 και ώρα 10π.μ.- 2μ.μ. στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και μαζί τους θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή του κηδεμόνα του

2. Γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής εφόσον η προηγούμενη έχει λήξει, όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και άνω

3. Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση ΑμεΑ (επίδομα από τις αρμόδιες υπηρεσίες Πρόνοιας των Δήμων ή από το ΟΠΕΚΑ, να προσκομίσουν βεβαίωση χορήγησης επιδόματος όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του δικαιώματος λήψης του επιδόματος από το δικαιούχο

4. Άτομα τα οποία είναι ασφαλισμένα μπορούν να προσκομίσουν απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού φορέα ή ΕΦΚΑ ή γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής από την οποία να πιστοποιείται παθολογοανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον και άνω

5. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής.

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής και της μη παραλαβής Δελτίου από άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή ΚΕΠ

7. Το Δελτίο Μετακίνησης ΑμεΑ (όταν πρόκειται για νέα έκδοση κάρτας)

8. Δύο φωτογραφίες

9. Βιβλιάριο Υγείας

10. Εκκαθαριστικό Σημείωμα 2021

Κοινοποιήστε: