Περίληψη Απόφασης Επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

στην επιχείρηση «ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» σύμφωνα με  τις διατάξεις του Ν. 4177/2013 για παράβαση διατάξεων της Υ.Α. Α2-718/2014 (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)»

Ο  ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Έχοντας  υπόψη,

–  Τις  διατάξεις του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α΄/08.08.2013) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και

 – Τις διατάξεις της Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β΄/31-07-2014) Απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ)» όπως ισχύει,

επιβάλλει, στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» που εδρεύει στα Γρεβενά – Κ. Ταλιαδούρη 43, διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) σύμφωνα με το άρθρο 84 (παρ.5α – υποπ. αα)  της Υ.Α. Α2-718/2014 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2090/Β΄/31.07.2014), για παράβαση των διατάξεων της προαναφερόμενης Υ.Α. και συγκεκριμένα των άρθρων 68 και 84 καθώς και των διατάξεων του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α΄/08.08.2013), διότι κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 28/03/2016 στην επιχείρηση διαπιστώθηκε η πώληση των προϊόντων:

1) Καθαριστικό υγρό πατώματος «Fabuloso» σε συσκευασία του 1 lit και

2) Μαλακτικό ρούχων «Lenor» σε συσκευασία των 711 ml,

τα οποία δεν έφεραν τις απαιτούμενες ενδείξεις στην ελληνική γλώσσα.

Η παρούσα περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών (www.grevena.gov.gr) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 (παρ. 2) του Ν. 4177/2013.

Κοινοποιήστε: