επαρχιακό οδικό δίκτυο

Μετάθεση καταληκτικών ημερομηνιών για τον διαγωνισμό «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΚ ΔΟΤΣΙΚΟΥ»

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/ Π.Ε. Γρεβενών ανακοινώνει την μετάθεση των καταληκτικών ημερομηνιών Υποβολής και Αποσφράγισης Προσφορών του δημόσιου ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΚ ΔΟΤΣΙΚΟΥ»

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/ Π.Ε. Γρεβενών ανακοινώνει την μετάθεση των καταληκτικών ημερομηνιών Υποβολής και Αποσφράγισης Προσφορών του δημόσιου ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΚ ΔΟΤΣΙΚΟΥ», αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Γρεβενών προϋπολογισμού 150.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ) και 186.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ α/α 90231 και 20PROC006767320 26-5-2020, λόγω διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα από τις 12-06-2020 έως 22-06-2020.

Ως νέα ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30/6/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μ.

Ως νέα ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 7/7/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Επισυνάπτεται η απόφαση:
apofasi_metathesis_imerominion
Κοινοποιήστε: