Σταθεροποίηση πρανών

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής συμπληρωματικών πληροφοριών για την σταθεροποίηση πρανών

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/ Π.Ε. Γρεβενών ανακοινώνει την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης του δημόσιου ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:

«ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ»

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Π.Ε. Γρεβενών ανακοινώνει την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης του έργου «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ», αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Γρεβενών προϋπολογισμού 85.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ α/α 90487 και 20PROC006817338 2020-06-04, λόγω διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα από τις 12-06-2020 έως 22-06-2020.

Ως νέα ημερομηνία ορίζεται η 25/6/2020 για την υποβολή του αιτήματος για συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης και η αναθέτουσα αρχή θα τις παρέχει το αργότερο στις 26-6-2020.

Ακολουθεί η απόφαση:
Απόφαση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας
Κοινοποιήστε: