Λειτουργία πρατηρίων καυσίμων Π.Ε. Γρεβενών κατά τη χειμερινή περίοδο από 01/10/2015 μέχρι 30/04/2016

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/ 07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ 146/2010 (ΦΕΚ 239 Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

3. Τις διατάξεις του Ν. 4062/2012 (ΦΕΚ Α΄ 70/30-03-2012) άρθρο 37 «Απελευθέρωση ωραρίου πρατηρίων καυσίμων», με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 22 του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α΄ 230/2-10-2002).

4. Το από 14-09-2015 έγγραφο της Ένωσης Πωλητών Υγρών Καυσίμων Ν. Γρεβενών, με το οποίο κατέθεσαν την πρότασή τους για το πρόγραμμα χειμερινού ωραρίου λειτουργίας των πρατηρίων καυσίμων περιόδου από 1η Οκτωβρίου 2015 μέχρι και 30 Απριλίου 2016.

5. Το γεγονός ότι τα πρατήρια καυσίμων που λειτουργούν στην Π.Ε. Γρεβενών και έχουν εγκατεστημένους αυτόματους πωλητές δεν επαρκούν για την κάλυψη των αντίστοιχων ποσοστών, όπως αυτά καθορίζονται από το Νόμο.

6. Την εξασφάλιση της πληθυσμιακής κάλυψης της Π.Ε. Γρεβενών και την εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Καθορίζουμε το πρόγραμμα λειτουργίας των πρατηρίων καυσίμων της Π.Ε. Γρεβενών κατά την Χειμερινή περίοδο από 1η Οκτωβρίου 2015 μέχρι και 30 Απριλίου 2016, κατά τις εργάσιμες ημέρες και Κυριακές και αργίες εντός του χρονικού διαστήματος της νυχτερινής λειτουργίας και κατά τις Κυριακές και Αργίες εντός του χρονικού διαστήματος της ημερήσιας λειτουργίας, σύμφωνα με τους συνημμένους δύο (2) πίνακες, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

– Το ωράριο λειτουργίας των πρατηρίων καυσίμων που λειτουργούν εκ περιτροπής, υποχρεωτικά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και Κυριακές και αργίες, εντός του χρονικού διαστήματος της νυχτερινής λειτουργίας ορίζεται από 9.00 μ.μ. μέχρι και 6.00 π.μ. της επομένης.

Η λειτουργία των ανωτέρω πρατηρίων ξεκινάει στις 9.00 μ.μ. και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (2) ωρών.

– Το ωράριο λειτουργίας των πρατηρίων καυσίμων που λειτουργούν εκ περιτροπής, υποχρεωτικά, κατά τις Κυριακές και αργίες, εντός του χρονικού διαστήματος της ημερήσιας λειτουργίας ορίζεται από 6.00 π.μ. μέχρι και 9.00 μ.μ.

–  Στους πίνακες των υποχρεωτικά διανυκτερευόντων και διημερευόντων πρατηρίων περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τα πρατήρια καυσίμων που έχουν εγκατεστημένους αυτόματους πωλητές.

– Τα πρατήρια καυσίμων που δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες της παρούσας απόφασης μπορούν εάν επιθυμούν να παραμένουν ανοικτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4062/2012 «Απελευθέρωση ωραρίου πρατηρίων καυσίμων».

– Οι ιδιοκτήτες των πρατηρίων καυσίμων υποχρεούνται να τοποθετήσουν σε εμφανές σημείο το πρόγραμμα λειτουργίας των πρατηρίων που καθορίζονται με την παρούσα Απόφαση.

– Η απόφαση αυτή ισχύει από 01-10-2015 μέχρι 30-04-2016 καταργώντας κάθε άλλη προηγούμενη.

– Σε περίπτωση μη τήρησης των διατάξεων της Απόφασης αυτής, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη επιβάλλεται στους παραβάτες πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ (παρ. 4 του άρθρου 37 του Ν. 4062/2012).

– Η απόφαση αυτή, με τους συνημμένους δύο (2) πίνακες, θα βρίσκεται αναρτημένη και στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Γρεβενών: www.grevena.gov.gr (Δείτε εδώ)

 

O ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Κοινοποιήστε: