Απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου

Απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Περίληψη της αρ. πρωτ. 184536/14-11-2023 απόφασης επιβολής διοικητικού προστίμου

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Έχοντας  υπόψη,

  • Τις  διατάξεις του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α΄/08.08.2013) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και
  • Την υπ’ αριθμ. Δ19/Φ.11/οικ.13098/1156/7.7.2010 (ΦΕΚ 1039/Β΄/07-07-2010) απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατηγορίες παραβάσεων του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230Α΄), όρια προστίμου ανά κατηγορία και άλλα σχετικά ζητήματα. − Σφράγιση εγκαταστάσεων».

Επιβάλλει, στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ» – Πρατήριο Καυσίμων  που εδρεύει στην Ποντινή Γρεβενών, Διοικητικό Πρόστιμο  πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €)  για παράβαση της  παρ. 5 άρθρου 20 του Ν.4177/2013 και σύμφωνα με την αρ. Δ19/Φ.11/οικ.13098/1156/7.7.2010 (ΦΕΚ 1039/Β΄/07-07-2010) Υ.Α., διότι διακινούσε και εμπορευόταν αμόλυβδη βενζίνη 95 RON, που βρέθηκε να έχει τάση ατμών μεγαλύτερη από το ανώτερο επιτρεπτό όριο, σύμφωνα με τις σχετικές γνωματεύσεις της Χημικής Υπηρεσίας Κεντρικής Μακεδονίας του Γ.Χ.Κ. και του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου.

Η παρούσα περίληψη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 (παρ. 2) του Ν. 4177/2013, αναρτάται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης στον διαδικτυακό τόπο (site) του φορέα ή της αρχής που εξέδωσε την πράξη.

Κοινοποιήστε: