Καταβολή ανταποδοτικού τέλους από τους κτηνοτρόφους

Καταβολή ανταποδοτικού τέλους από τους κτηνοτρόφους

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Καταβολή ανταποδοτικού τέλους από τους κτηνοτρόφους

Το εθνικό πρόγραμμα συλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων (ΕΠΣΥΔ) θεσπίστηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και υλοποιείται από τις Περιφέρειες της Χώρας, για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, της υγείας των ζώων και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την περισυλλογή, μεταφορά και αποτέφρωση/μεταποίηση των νεκρών εκτρεφόμενων βοοειδών, αιγών, προβάτων και χοίρων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται κυρίως από κρατικά κονδύλια, προκειμένου να συνδράμει τους κτηνοτρόφους στη συμμόρφωσή τους με τη νομοθετική απαίτηση περί ορθής διαχείρισης των νεκρών ζώων.

Συμπληρωματικά της κρατικής χρηματοδότησης, ο κτηνοτρόφος συμβάλλει, στην υλοποίηση αυτής της υποχρέωσης του, με την καταβολή ενός πολύ χαμηλού ετήσιου ανταποδοτικού τέλους ανά κτηνοτροφική εκμετάλλευση, το ύψος του οποίου καθορίζεται ανάλογα με το είδος και τον αριθμό των ζώντων ζώων της κάθε εκμετάλλευσης.

Η πληρωμή του τέλους για το 2024 θα είναι πιλοτική και αφορά τους κτηνοτρόφους παραγωγικών ζώων (βοοειδών, αιγών, προβάτων και χοίρων) που διαθέτουν εκμεταλλεύσεις στις ακόλουθες Περιφέρειες:

 • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
 • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 • Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 • Περιφέρεια Ηπείρου
 • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
 • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 • Περιφέρεια Πελοποννήσου
 • Περιφέρεια Αττικής και
 • Περιφέρεια Κρήτης

Το ετήσιο ανταποδοτικό τέλος καθορίζεται σε κάθε εκμετάλλευση της χώρας, για τις ανάγκες του προγράμματος ΕΠΣΥΔ, ανάλογα με τον αριθμό των ζώντων ζώων αυτής, όπως δηλώνεται για τους πληθυσμούς αιγοπροβάτων και χοιρινών κατά την τελευταία ετήσια απογραφή, καθώς και για τους πληθυσμούς των βοοειδών, από τα στοιχεία του ηλεκτρονικού Μητρώου της εκμετάλλευσης βοοειδών, στο τέλος κάθε έτους, όπως αποτυπώνονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής – Σήμανση και Καταγραφή Ζωικού Κεφαλαίου (ΟΠΣΚ).

Η καταβολή του τέλους για το έτος 2024, ξεκινά από 1 Απριλίου και ολοκληρώνεται έως και 30 Ιουνίου 2024. Το τέλος εισπράττεται με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού παράβολου (e-παράβολο) και αποτελεί έσοδο της κάθε Περιφέρειας που ανήκει η κάθε κτηνοτροφική εκμετάλλευση.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ

 1. Τι είναι το εθνικό πρόγραμμα συλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων;

Το εθνικό πρόγραμμα συλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων (ΕΠΣΥΔ) θεσπίστηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και υλοποιείται από τις Περιφέρειες της Χώρας, για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, της υγείας των ζώων και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την περισυλλογή, μεταφορά και αποτέφρωση/μεταποίηση των νεκρών εκτρεφόμενων βοοειδών, αιγών, προβάτων και χοίρων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.

 1. Σε ποιες Περιφέρειες υλοποιείται;

Το ανωτέρω πρόγραμμα υλοποιείται στις ακόλουθες δέκα (10) Περιφέρειες :

1) Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,

2) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,

3) Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας,

4) Περιφέρεια Ηπείρου,

5) Περιφέρεια Θεσσαλίας,

6) Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,

7) Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,

8) Περιφέρεια Πελοποννήσου,

9) Περιφέρεια Αττικής και

10) Περιφέρεια Κρήτης

Το πρόγραμμα δεν εφαρμόζεται στις νησιωτικές Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, στην Περιφέρεια Ιονίων νήσων καθώς και σε ηπειρωτικές περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ως απόμερες.

3. Πως γίνεται η χρηματοδότηση του ΕΠΣΥΔ;

Η ορθή διαχείριση γενικά των νεκρών παραγωγικών ζώων, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, αποτελεί υποχρέωση των κτηνοτρόφων. Λόγω της αδυναμίας συμμόρφωσης των κτηνοτρόφων, η Πολιτεία έστησε και χρηματοδοτεί με κρατικά κονδύλια έναν μηχανισμό διαχείρισης των νεκρών ζώων, προκειμένου να συνδράμει τους κτηνοτρόφους στη συμμόρφωσή τους με τη συγκεκριμένη απαίτηση περί ορθής διαχείρισης των νεκρών ζώων.

Συμπληρωματικά αυτής της κρατικής χρηματοδότησης, ο κτηνοτρόφος θα συμβάλλει στην υλοποίηση αυτής της υποχρέωσης του με την καταβολή ενός πολύ χαμηλού ετήσιου ανταποδοτικού τέλους ανά κτηνοτροφική εκμετάλλευση, το ύψος του οποίου καθορίζεται ανάλογα με το είδος και τον αριθμό των ζώντων ζώων της κάθε εκμετάλλευσης.

 1. Πως υπολογίζεται το ετήσιο ανταποδοτικό τέλος;

Το ετήσιο ανταποδοτικό τέλος καθορίζεται σε κάθε εκμετάλλευση της χώρας, για τις ανάγκες του προγράμματος ΕΠΣΥΔ, ανάλογα με τον αριθμό των ζώντων ζώων αυτής, όπως δηλώνεται για τους πληθυσμούς αιγοπροβάτων και χοιρινών κατά την τελευταία ετήσια απογραφή, καθώς και για τους πληθυσμούς των βοοειδών, από τα στοιχεία του ηλεκτρονικού Μητρώου της εκμετάλλευσης βοοειδών, στο τέλος κάθε έτους, όπως αποτυπώνονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής – Σήμανση και Καταγραφή Ζωικού Κεφαλαίου (ΟΠΣΚ).

Το ετήσιο ανταποδοτικό τέλος ανέρχεται σε:

 • 5€ για κάθε βοοειδές,
 • 4€ για κάθε χοίρο, σε
 • 2€ για κάθε πρόβατο ή αίγα

 

 1. Πότε ξεκινά η καταβολή του τέλους;

Η καταβολή του τέλους για το έτος 2024, είναι πιλοτική, ξεκινά από 1 Απριλίου και ολοκληρώνεται έως και 30 Ιουνίου 2024.

 

Το τέλος εισπράττεται με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού παράβολου (e-παράβολο) και αποτελεί έσοδο της κάθε Περιφέρειας που ανήκει η κάθε κτηνοτροφική εκμετάλλευση.

 

Συνημμένα:

ΟΙ ΑΠΟΜΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ)

Απόμερες περιοχές Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποιήστε: