Διοικητήριο

Καύση καλαμιών: Ανακοίνωση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Γρεβενών

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Καύση καλαμιών: Ανακοίνωση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Γρεβενών 

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Γρεβενών υπενθυμίζει σε όλους τους καλλιεργητές, τις δυσμενείς συνέπειες που επιφέρει στο έδαφος, στο περιβάλλον και στην υγεία των ανθρώπων η πρακτική της καύσης της καλαμιάς.

  • Η καύση βλάπτει τη γονιμότητα τού εδάφους, αυξάνει τη διάβρωση, μειώνει τη στράγγιση του νερού με αποτέλεσμα να αυξάνονται σημαντικά οι μυκητολογικές ασθένειες των φυτών.
  • Δεν καταπολεμάει έντομα εχθρούς των καλλιεργειών, που διαχειμάζουν στην καλαμιά ή εντός τού εδάφους, επειδή το βάθος στο οποίο φθάνει η θερμότητα της φωτιάς είναι αποδεδειγμένα μικρό και οι πληθυσμοί τους παραμένουν ανεπηρέαστοι στην επόμενη καλλιεργητική περίοδο.
  • Με την καύση καταστρέφονται οι ωφέλιμοι οργανισμοί και έντομα που δρουν ανταγωνιστικά με τους εχθρούς και ασθένειες των καλλιεργειών και διαταράσσεται η ισορροπία του περιβάλλοντος.
  • Μεγάλης σημασίας ζήτημα είναι και οι επιπτώσεις στην υγεία κυρίως ευπαθών ομάδων πληθυσμού (παιδιά, ηλικιωμένοι, ασθενείς) εξαιτίας αναπνευστικών και άλλων προβλημάτων που καταγράφονται όταν γίνεται καύση των καλαμιών.
  • Τέλος η καύση είναι συχνή αιτία πρόκλησης πυρκαγιών. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κάνει μηνυτήριες αναφορές σε πολλές περιπτώσεις καύσης φυτικών υπολειμμάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες Πυροσβεστικές Διατάξεις.

Τα οφέλη από την μη καύση της καλαμιάς είναι πολύ μεγαλύτερα από τις τυχόν δυσκολίες που μπορεί να προκαλούνται από τα υπολείμματα στις καλλιεργητικές εργασίες.

Για την διαχείριση της καλαμιάς συστήνονται οι παρακάτω ενέργειες:

Να προτιμώνται οι θεριζοαλωνιστικές μηχανές με καταστροφέα υπολειμμάτων.

Άμεση ενσωμάτωση στο έδαφος ή βόσκηση της καλαμιάς και ενσωμάτωση στο έδαφος των υπολειμμάτων μετά τη βόσκηση.

Σε περίπτωση πολλών υπολειμμάτων, μπορεί να υποβοηθηθεί η αποικοδόμησή τους με την προσθήκη 2 μονάδων αζώτου (π.χ. 8-10 κιλά θειικής αμμωνίας ανά στρέμμα) πριν το όργωμα. Η ποσότητα αυτή του λιπάσματος δεν χάνεται από το έδαφος και το υπολογίζουμε αφαιρώντας το από τα λιπάσματα της επόμενης καλλιέργειας.

Εξάλλου σας υπενθυμίζουμε ότι όσοι παραγωγοί λαμβάνουν άμεσες οικονομικές ενισχύσεις από την Ε.Ε. (ΑΕΕ ), ενισχύσεις του αμπελοοινικού τομέα, ετήσιες ενισχύσεις για την συμμετοχή τους σε μέτρα του Π.Α.Α. 2014- 2020 (όπως Μέτρο 10 “Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα”, Μέτρο 11 “Βιολογικές καλλιέργειες”, κ.λπ.) καθώς και εξισωτική αποζημίωση υποχρεούνται να τηρούν τους Κώδικές Ορθής Γεωργικής Πρακτικής στο πλαίσιο της Πολλαπλής Συμμόρφωσης (ΥΑ 1791/74062 – ΦΕΚ 1468 Β΄/14.7.2015) σύμφωνα με τους οποίους ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ το κάψιμο της καλαμιάς και επιβάλλονται κυρώσεις από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  που σχετίζονται με τη μείωση των επιδοτήσεων.

Κατά συνέπεια και σύμφωνα με το πνεύμα της διεθνώς αποδεκτής επιστημονικά πρακτικής δεν εκδίδονται άδειες καύσης από τη ΔΑΟ ΠΕ Γρεβενών.

Εκτός των περιοχών του Ευρωπαϊκού Δικτύου ΦΥΣΗ 2000 (NATURA), όπου σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η καύση της καλαμιάς, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από επαρκή αιτιολόγηση, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Γρεβενών μπορεί να χορηγήσει άδεια στους ενδιαφερομένους κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της ΚΥΑ 125347/568/2004 (Β’ 142) και της ΚΥΑ 1791/74062/2015 (Β’1468), εφόσον υπάρχει ειδικός λόγος επαρκώς αιτιολογημένος (Γνωμοδότηση από Κρατικό Ερευνητικό Ίδρυμα π.χ. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Γεωπονικές Σχολές κ.α.). Μετά από γνωμοδότηση που να προτείνει σαν μέθοδο αντιμετώπισης την καύση της καλαμιάς και ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο γεωργός μπορεί να προβεί σε καύση της καλαμιάς (ΦΕΚ 1923/Β’/ 13-5-2021).

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟ) Γρεβενών. Τηλ. 2462353077-2462353089

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποιήστε: