Διοικητήριο Π.Ε. Γρεβενών

Διακήρυξη διαγωνισμού για την Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών στην ΠΕ Γρεβενών

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ προκηρύσσει Διεθνή Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αντικείμενο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΗΝ  Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ» CPV: 43260000-3, 43313100-1 προϋπολογιζόμενης  δαπάνης 502.200,00€ (με ΦΠΑ 24%).

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

  • ΤΜΗΜΑ 1 :  «Προμήθεια ενός καινούργιου  εκσκαφέα φορτωτή τροχοφόρου» εκτιμώμενης αξίας 85.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 20.400,00€ Σύνολο 105.400,00€ (ΕΣΗΔΗΣ: Α/Α  160096).
  • ΤΜΗΜΑ 2 : «Προμήθεια ενός καινούργιου πολυμηχανήματος (αλατοδιανομέα-λεπίδα αποχιονισμού-βραχίονα με κεφαλή καταστροφέα και κεφαλή κλαδέματος)»   εκτιμώμενης αξίας 320.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 76.800,00€ Σύνολο 396.800,00€ (ΕΣΗΔΗΣ: Α/Α  160098).

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Συλλογική Απόφαση Ένταξης, αριθ. ενάριθ. έργου 2021ΕΠ00510054 και περιλαμβάνεται στο έργο της Πράξης: «Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών στην ΠΕ Γρεβενών» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 2951/10-08-2021 και έχει λάβει κωδικό MIS 5071105. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το ΠΔΕ.

Κριτήρια ανάθεσης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της  βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 14/06/2022 και ώρα 15:00

Συνημμένα:

 

 

Κοινοποιήστε: