Εργασίες Βελτίωσης – Εκσυγχρονισμού υφιστάμενου αρδευτικού Καρπερού - Δήμητρας Δήμου Δεσκάτης

Διαγωνισμός για το έργο «Εργασίες Βελτίωσης – Εκσυγχρονισμού υφιστάμενου αρδευτικού Καρπερού – Δήμητρας Δήμου Δεσκάτης»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

«Εργασίες Βελτίωσης – Εκσυγχρονισμού υφιστάμενου αρδευτικού Καρπερού – Δήμητρας Δήμου Δεσκάτης» – Νέος διαγωνισμός από την Π.Ε. Γρεβενών

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/ Π.Ε. Γρεβενών προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:

«Εργασίες Βελτίωσης–Εκσυγχρονισμού υφιστάμενου αρδευτικού Καρπερού – Δήμητρας Δήμου Δεσκάτης»

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Π.Ε. Γρεβενών προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Εργασίες Βελτίωσης–Εκσυγχρονισμού υφιστάμενου αρδευτικού Καρπερού – Δήμητρας Δήμου Δεσκάτης» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.180.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) στις κατηγορίες ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ή μόνο ΗΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ: α/α 180964).

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΠΑΑ 2014-2020 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων_ΣΑ 082/1, ΣΑΕ 2020 (ΣΕ 08210007) με CPV έργου: 45232120_9 ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ και υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις.

Ο διαγωνισμός θα γίνει με σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του ν. 4412/2016 & το άρθρο 3 της οικείας διακήρυξης. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17/06/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ.

 

Εργασίες Βελτίωσης – Εκσυγχρονισμού υφιστάμενου αρδευτικού Καρπερού - Δήμητρας Δήμου Δεσκάτης

Συνημμένα:

 

1. Περίληψη διακήρυξης (ΨΔ6Ε7ΛΨ-ΠΓΧ)

Περίληψη διακήρυξης για το έργο «Εργασίες Βελτίωσης – Εκσυγχρονισμού υφιστάμενου αρδευτικού Καρπερού - Δήμητρας Δήμου Δεσκάτης»

2. Αναλυτική διακήρυξη

2. Αναλυτική διακήρυξη για το έργο «Εργασίες Βελτίωσης – Εκσυγχρονισμού υφιστάμενου αρδευτικού Καρπερού - Δήμητρας Δήμου Δεσκάτης»

3. Τεχνική Περιγραφή

 

4. Προϋπολογισμός

4. Προϋπολογισμός

5. Τιμολόγιο Μελέτης

5. Τιμολόγιο μελέτης

6.Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

6. Ε.Σ.Υ.

7. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

7. Τ.Ε.Υ.Δ.

8. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης σε επεξεργάσιμη μορφή

9. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

9. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

10. Σχέδιο Ασφαλείας Υγείας

10. Σχέδιο Ασφαλείας Υγείας

11. Φάκελος Ασφάλειας Υγείας

11. Φάκελος Ασφάλειας Υγείας
Κεντρικό παρόχθιο αντλιοστάσιο και έργα υδροληψίας στον ποταμό Αλιάκμονα
Κεντρικό παρόχθιο αντλιοστάσιο και έργα υδροληψίας στον ποταμό Αλιάκμονα

 

Δεξαμενή ηρεμίας απόληξης κεντρικού καταθλιπτικού αγωγού κεντρικού παρόχθιου αντλιοστασίου (+503,44m)
Δεξαμενή ηρεμίας απόληξης κεντρικού καταθλιπτικού αγωγού κεντρικού παρόχθιου αντλιοστασίου (+503,44m)
Κεντρική δεξαμενή ημερήσιας εξισορρόπησης – αποθήκευσης (υψόμετρο πυθμένα +459,5m)
Κεντρική δεξαμενή ημερήσιας εξισορρόπησης – αποθήκευσης (υψόμετρο πυθμένα +459,5m)
Γεώφραγμα και λιμνοδεξαμενή τροφοδοσίας αρδευτικής Ζώνης Νο 5 (+583m)
Γεώφραγμα και λιμνοδεξαμενή τροφοδοσίας αρδευτικής Ζώνης Νο 5 (+583m)
Κοινοποιήστε: