Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων

Χορήγηση Άδειας ίδρυσης &  Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας

Χορήγηση Άδειας ίδρυσης &  Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Χορήγηση Άδειας ίδρυσης &  Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η)

 

Σχετική Νομοθεσία
  • O Ν. 2345/’95 “Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 213/τ.Α΄)
  • Η υπ’αριθμ. Π4β/οικ.3176/96 (ΦΕΚ455/τΒ/14-6-1996) η οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε αρχικά από την  υπ’ αριθμ. 4690 / 1996 (ΦΕΚ  833/τ.Β’/1996) υπουργική απόφαση, (διόρθωση σφάλματος  στο ΦΕΚ 930 /τΒ/9-10-1996) ‘’Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα’’, και στη συνέχεια από τις υπ’ αριθμ.Π1γ/οικ.81551/2007 (ΦΕΚ 1136 /τΒ’/ 6-7-2007), Π1γ/οικ.129673 (ΦΕΚ2190/τΒ’/2009), Π1γ/οικ.80794 (ΦΕΚ1736/τ.Β’/3-8-2011),   Δ27/οικ.17112/425 (ΦΕΚ2424/τΒ’/3-9-2012), Δ27/οικ.7603/329 (ΦΕΚ745/τΒ/2013) και υπ’ αριθμ. ΓΠ /Δ12 /οικ.51901 /1650 (ΦΕΚ 5711 / τΒ’/24-12-2020) υπουργικές αποφάσεις.
  • Η με αριθμ. 25/VII /2012 (ΦΕΚ2618/τΒ/25-09-2012) Γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού βάσει του άρθρου 23 του ν. 3959/2011 επί του αιτήματος εξαίρεσης από τις διατάξεις του ν.3919/2011 «Αρχή της Επαγγελματικής Ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» για τη διατήρηση του συστήματος αδειοδότησης στις προνοιακές δομές αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

 

Δικαιολογητικά για τη Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ: ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ
1.      Αίτηση του φυσικού  ή νομικού προσώπου που να αναγράφει τα στοιχεία του (ή τα στοιχεία του κατά το νόμο υπεύθυνου του Νομικού Προσώπου) την επωνυμία, την έδρα, τον αριθμό των κρεβατιών και το συγκεκριμένο σκοπό της επιχείρησης.
2. Πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα και σειρά αρχιτεκτονικών σχεδίων σύμφωνα με την εγκύκλιο 98 του ΥΠΕΧΩΔΕ Απ. οικ.82070/22.12.1989 σύνταξης μελετών, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, για την έκδοση άδειας δόμησης.
3.Στην περίπτωση όπου γίνεται διαρρύθμιση ή επέκταση στο υπάρχον κτίριο, θα πρέπει να αποδεικνύεται η νομιμότητα του κτιρίου σύμφωνα με το άρθρο 23, παρ.1 του ΓΟΚ (Ν.1577/1985) όπως ισχύει.
4.Τεχνική Έκθεση του μηχανικού σε δύο αντίγραφα, που εκτός των άλλων να περιλαμβάνει α) την περιγραφή της προσπελασιμότητας του οικοπέδου,

β) την κατάσταση των οδών προσπέλασης και το στάδιο προόδου εφαρμογής του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ,γ) τη δυνατότητα και την επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, δ) πίνακα τελειωμάτων χώρων και τρόπο κατασκευής του κτιρίου γενικότερα, ε) τον αριθμό εξυπηρετούμενων από τη ΜΦΗ καθώς και πλήρη λειτουργική περιγραφή.

5.Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του προσώπου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια ίδρυσης.
6.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του υπευθύνου, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η  άδεια που θα δηλώνει ρητώς τη συμμόρφωση του με τα αναγραφόμενα στο παρόν άρθρο παρ. Α εδάφιο 2.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται στη  Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Γρεβενών (τα σχέδια υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα). Η ίδια Δ/νση  εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα τα παραπάνω δικαιολογητικά. Μετά την έγκριση των σχεδίων από λειτουργική άποψη υποβάλλεται στην αρμόδια πολεοδομία ή γραφείο ο πλήρης φάκελος για  έκδοση Οικοδομικής Αδείας (μαζί με τα εγκεκριμένα από πλευράς λειτουργικότητας σχέδια). Για τα υπάρχοντα  κτίρια  που έχουν νόμιμη οικοδομική άδεια ακολουθείται η ίδια  διαδικασία, αλλά εκδίδεται   από το  αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο η οικοδομική άδεια νέας χρήσης σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 5 του ΓΟΚ Ν.1577/1985, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Μετά την έκδοση άδειας δόμησης και την υποβολή της συγκεκριμένης πλήρους μελέτης στην ως άνω  Δ/νση χορηγείται η άδεια ίδρυσης.

 

Δικαιολογητικά για τη Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας
Όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή και ο εξοπλισμός του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου, για την Άδεια Λειτουργίας της ΜΦΗ υποβάλλονται τα κάτωθι δικαιολογητικά

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ
1. Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση του προσώπου (φυσικού ή νομικού), στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια που θα μνημονεύει τον αριθμό αδείας που χορηγήθηκε για την ίδρυση.  
2. Δικαιολογητικό του ή των υπευθύνων ιατρών, ήτοι:

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος.

β) Πιστοποιητικό εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο του τόπου λειτουργίας της επιχείρησης.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του

προτεινόμενου ιατρού ότι αναλαμβάνει την επιστημονική ευθύνη της επιχείρησης.

3. Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της επιχείρησης.
4. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική

Υπηρεσία.

5. Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας θεωρημένο από

το γραφείο     Πολεοδομίας     για     την     αποπεράτωση της οικοδομής.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Α. Εκδίδεται στη συνέχεια η Άδεια Λειτουργίας, με απόφαση του Περιφερειάρχη, ύστερα από γνωμοδότηση της κατά νόμο αρμόδιας Επιτροπής, ότι η επιχείρηση συγκεντρώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπουργικής απόφασης. Η παραπάνω απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Β. Η αναθεώρηση της άδειας λειτουργίας είναι απαραίτητη όταν μεταβάλλεται ένα από τα παρακάτω στοιχεία:

α. ιδιοκτησιακό καθεστώς, β. δυναμικότητα κλινών, γ. εσωτερικός κανονισμός, δ. λειτουργία της ΜΦΗ (διαρρυθμίσεις, προσθήκες τμημάτων, κ.λπ).

Γ. Σε περίπτωση που στις ΜΦΗ μεταβληθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς ή ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας, αυτές οφείλουν μέσα σε διάστημα 6 μηνών να ενημερώσουν εγγράφως τη Δ/νση, η οποία εκδίδει αναθεωρημένη άδεια λειτουργίας της επιχείρησης χωρίς καμία άλλη διαδικασία. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την παραπάνω υποχρέωση θα εφαρμόζονται οι ισχύουσες κυρώσεις.

Δ. Οι ΜΦΗ οι οποίες επιθυμούν αλλαγή στη δυναμικότητα των κλινών ή στη λειτουργία της μονάδας  (διαρρυθμίσεις, προσθήκες τμημάτων κ.λπ.) οφείλουν τα υποβάλλουν στην Δ/νση τα παρακάτω στοιχεία, υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανικό:

α. έκθεση στην οποία θα περιγράφονται οι λειτουργικές τροποποιήσεις καθώς και οι τροποποιήσεις χώρων και δυναμικότητας.

β. κατόψεις στις οποίες θα έχουν αποτυπωθεί οι εν λόγω τροποποιήσεις.

Στη συνέχεια η Δ/νση εκδίδει αναθεωρημένη άδεια λειτουργίας (ύστερα από γνωμοδότηση της κατά νόμο αρμόδιας επιτροπής). Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την παραπάνω υποχρέωση θα εφαρμόζονται οι ισχύουσες κυρώσεις.

Ε. Για τις ΜΦΗ που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας πριν τη δημοσίευση της υπ’ αριθμ. Π1γ/ΟΙΚ.81551/2007 (ΦΕΚ1136/τΒ/2007) υπουργικής απόφασης  κάθε νέα προσθήκη κτισμάτων στο ίδιο ή σε όμορο οικόπεδο με σκοπό την αύξηση της δυναμικότητας των κλινών μέχρι του ανώτατου επιτρεπόμενου αριθμού των 100 κλινών που πραγματοποιείται μετά την δημοσίευση της παρούσας, θα διέπεται μόνο  ως προς τις διαστάσεις των θαλάμων, τον χώρο διημέρευσης, τραπεζαρίας και τις υπαίθριες εγκαταστάσεις  από τις ρυθμίσεις του παρόντος κτιριολογικού προγράμματος (άρθρο 4,ΠΙΝΑΚΑΣ Ι).

ΣΤ. Οι ΜΦΗ που έχουν λάβει άδεια Λειτουργίας  πριν τη δημοσίευση της  υπ’ αριθμ. Π1γ/οικ.81551/2007 (ΦΕΚ1136/τΒ/6-7-2007) υπουργικής απόφασης και έχουν προβεί σε τροποποιήσεις των εγκαταστάσεων τους που συνεπάγεται αύξηση ή  μείωση των κλινών τους οφείλουν να υποβάλλουν στη Δ/νση μέσα σε διάστημα ενός έτους από τη δημοσίευση της παρούσας τα παρακάτω στοιχεία υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανικό:

α. Έκθεση στην οποία θα περιγράφονται οι λειτουργικές τροποποιήσεις καθώς και οι τροποποιήσεις χώρων και δυναμικότητας.

β. Κατόψεις, στις οποίες θα έχουν αποτυπωθεί οι εν λόγω τροποποιήσεις.

Στη συνέχεια η αρμόδια Δ/νση εκδίδει αναθεωρημένη άδεια λειτουργίας  (ύστερα από γνωμοδότηση της κατά νόμο αρμόδιας επιτροπής) με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν κατά ην αρχική τους αδειοδότηση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την παραπάνω υποχρέωση θα εφαρμόζονται οι ισχύουσες κυρώσεις.

Ζ. Σε περίπτωση μεταστέγασης απαιτείται νέα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Π1γ/οικ.81551/6-7-2007 (ΦΕΚ1136/τΒ/2007) υπουργικής απόφασης.

Η. Οι λειτουργούσες ΜΦΗ με άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 692/1979 δεν οφείλουν να προσαρμοστούν με τι διατάξεις των σχετικών υπουργικών αποφάσεων ή τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Π1γ/οικ.81551/2007 (ΦΕΚ1136/τΒ/6-7-2007) υπουργικής απόφασης.

 

Για τη λειτουργία κάθε ΜΦΗ είναι απαραίτητη η Άδεια Ίδρυσης και η Άδεια Λειτουργίας. Οι ΜΦΗ υπάγονται στις διατάξεις:

1.του κτιριοδομικού κανονισμού στην κατηγορία χρήσης «Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια».

2.του κανονισμού Πυροπροστασίας νέων κτιρίων στην κατηγορία «χρήσης Η».

3.στο σχεδιασμό και τη διαμόρφωση των χώρων της ΜΦΗ θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο κανονισμός άρσης αρχιτεκτονικών εμποδίων από  τα κτίρια Υγείας και Πρόνοιας, για τη διευκόλυνση της χρήσης τους από αναπήρους και άτομα μειωμένης κινητικότητας».

 

Χορήγηση Άδειας ίδρυσης &  Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Χορήγηση Άδειας ίδρυσης &  Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Έντυπα
Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός
  • e-protocol / Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ-Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέα μας
  • Επιτροπή καταλληλόλητας και ο Κοινωνικός Σύμβουλος.
Έντυπο που χρησιμοποιείται
  • Έντυπο της Δ/νσης (Απόφαση Χορήγησης άδειας ίδρυσης Μ.Φ.Η. & Απόφαση Χορήγησης άδειας λειτουργίας Μ.Φ.Η.).

 

Σημείωση:

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τα έγγραφα της παρούσας υπηρεσίας (ΑΙΤΗΣΗ / ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του ενδιαφερομένου για χορήγηση άδειας ίδρυσης Μ.Φ.Η. ή ΑΙΤΗΣΗ / ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του ενδιαφερομένου για χορήγηση άδειας λειτουργίας Μ.Φ.Η.), σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, επικοινωνήστε πρώτα με την αρμόδια υπάλληλο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, κα. Κωνσταντίνα Μπαλιάμη, στον τηλεφωνικό αριθμό 24623 53179 ή στο e-mail k.mpaliami@grevena.pdm.gov.gr .

Δείτε και άλλες υπηρεσίες – διαδικασίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας στην ιστοσελίδα μας.

Κοινοποιήστε: