Δημοτικό Αθλητικό Στάδιο Γρεβενών

Χορήγηση άδειας διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης

Δελτία Τύπου Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Ενημέρωση Πολιτών

Χορήγηση άδειας διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας αναφέρονται οι προβλεπόμενες διατάξεις για την χορήγηση άδειας διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης.

 

Α. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Τις διατάξεις του άρθρου 56Α του Ν.2725/1999 (ΦΕΚ 121/τ.Α΄/1999) «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 22 του Ν.4049/2012 (ΦΕΚ 35/τ.Α΄/23-02-2012) περί «Αντιμετώπισης βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προ συνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. ΤΥ-Δ/Φ550/οικ. 21406/13-8-2013 ( ΦΕΚ 2003/τΒ/14-8-2013) κοινή υπουργική απόφαση, τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 46596/22-11-2004 (ΦΕΚ 1793/τΒ’/6.12.2004) κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Α του Ν.2725/1999 (ΦΕΚ121/τ.Α΄/1999) «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις όπως ισχύει».

3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.ΤΥ-Δ/Φ550/οικ.38637/24.12.2013 κοινή υπουργική απόφαση, τροποποίηση της υπ’ αριθμ.46596/22- 11- 2004 (ΦΕΚ 1793/τΒ’/6.12.2004) κοινής υπουργικής απόφασης.

4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΥ-Δ/Φ550/οικ.28688/9/9/2014 κοινή υπουργική απόφαση τροποποίηση της υπ’ αριθμ.46596/22- 11- 2004 (ΦΕΚ 1793/τΒ’/6.12.2004) κοινής υπουργικής απόφασης.

5. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/408113/21902/2725/603/4-10-2017 (Β’ 3568) κοινή υπουργική απόφαση περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α’ 121), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4479/2017(Α’ 94), καθώς και τις υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/422670/17340/2220/446/31-8-2018 (Β’ 3727), ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/583276/23085/3149/734/16-11-2018 (Β’ 5207), ΥΠΠΟΑ /ΓΔΟΑ /ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/458806/15961/2214/446/29-8-2019 (Β’ 3358)και ΥΠΠΟΑ /ΓΔΟΑ /ΔΤΑΕΥ /ΤΤΠΑΑΕ/448617/14219/1815/274/20-8 -2020 (Β’ 3473) τροποποιήσεις αυτής.

6. Την υπ’ αριθμ. οικ.405371 (ΦΕΚ3993/τΒ/30-8-2021) ΚΥΑ απόφαση τροποποίησης της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/583276/23085/3149/734/16-11-2018 (Β’5207) κοινής υπουργικής απόφασης περί καθαρισμού λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Β του νόμου 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις (Α’121),όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4479/2017 (Α’ 94), περί παράτασης της προθεσμίας του άρθρου 2 της ως άνω ΚΥΑ έως 31-8-2022.

 

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Α/Α
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ
ΦΟΡΕΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ
1 Αίτηση για άδεια αγώνα X
2 Άδεια λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης (άρθρο 22,παρ.8 και 9 του Ν.4049/2012, ΦΕΚ35/τ.Α’/2012).

 

 

X

3 Πρόγραμμα αγώνων της Ελληνικής Ομοσπονδίας X

Συνημμένο: Έντυπο – Αίτηση Διεξαγωγής Αθλητικής Συνάντησης

 

Κοινοποιήστε: