Σαμαρίνα-Δίστρατο (Βάλια Κίρνα)

Σαμαρίνα-Δίστρατο (Βάλια Κίρνα) – Διακήρυξη διαγωνισμού για τη συντήρηση του δρόμου

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Η Π.Ε. Γρεβενών συνεχίζει να δρομολογεί έργα υποδομής, με την προκήρυξη του δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία, για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΣΑΜΑΡΙΝΑ – ΔΙΣΤΡΑΤΟ (ΒΑΛΙΑ ΚΙΡΝΑ)» να είναι γεγονός!

Ένα ακόμη κομβικό έργο υποδομής μπαίνει σε τελική φάση υλοποίησης, από την Περιφερειακή Αρχή του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργου Κασαπίδη, και του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών, Αθανάσιου Φωλίνα. Ένα έργο που βελτιώνει τη διασυνδεσιμότητα Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, θέτοντας βάσεις για συν-ανάπτυξη των δύο ορεινών όγκων, που ενώνουν τις δύο Περιφέρειες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – νέα έργα 2023 για την Π.Ε. Γρεβενών, ΣΑΕΠ 541 ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ, με προϋπολογιζόμενη δαπάνη ύψους 100.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%), στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΕΣΗΔΗΣ: α/α 202864).

Ο διαγωνισμός θα γίνει με σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του ν. 4412/2016 & το άρθρο 3 της οικείας διακήρυξης. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19/09/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 

Κοινοποιήστε: