Διοικητήριο Π.Ε. Γρεβενών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για “Μεταφορά προς Καταστροφή / Θανάτωση Ζώων”

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/Π.Ε. Γρεβενών, κατόπιν της αριθμ. 2506/2019 (ΑΔΑ:ΨΔΜΥ7ΛΨ-Ο32) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται και διατίθεται η πίστωση, προτίθεται να προχωρήσει στην παροχή υπηρεσιών για την «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΩΣΗ/ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 23.436,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν την προσφορά τους μέχρι και τις 25/11/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών της ΠΕ Γρεβενών (Γραφείο 437 – Τμήμα Προμηθειών-Απόστολος Τζιουβάρας) σε κλειστό φάκελο.

Κριτήριο ανάθεσης, για την επιλογή, είναι η χαμηλότερη τιμή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% της προσφοράς που ανταποκρίνεται στους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών.

Η συμμετοχή στη διαδικασία συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων εκτέλεσης της υπηρεσίας.

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνονται από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Γρεβενών-Τμήμα Κτηνιατρικής (τηλ. 2462353107-Παπανίκου Αλεξάνδρα) .

Ο Aν. Διευθυντής
Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού

Δημήτριος Ζολώτας

Συνημμένα:

  1. Πρόσκληση υποβολής προσφοράς
    Πρόσκληση υποβολής προσφοράς
  2. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
Κοινοποιήστε: