Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατεύσιμων Κλάσης 2021 (γεν.2000)

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τα σχετικά, οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2021 (γεννημένοι το έτος 2000) που διαμένουν στους νομούς Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ήτοι Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας, (ανεξάρτητα των Μητρώα Αρρένων εγγραφής τους), είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) στη Στρατολογική Υπηρεσία Δυτικής Μακεδονίας στη διεύθυνση:

Κ. Δαβάκη 8, Κοζάνη (ώρες από 08:00 έως 14:00), ή σε οποιοδήποτε ΚΕΠ, από 02 Ιανουαρίου 2018 έως και 02 Απριλίου 2018.

Δεδομένου ότι η διαδικασία απογραφής και η επιτυχής έκβασή της στηρίζεται κατά κύριο λόγο στη σωστή και ευρεία ενημέρωση των στρατευσίμων, παρακαλούμε για την ακριβή και έγκαιρη ειδοποίησή τους σχετικά με τα παρακάτω :

 • Με τη προσέλευσή τους θα πρέπει να προσκομίζουν απαραίτητα, πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα των παρακάτω δικαιολογητικών,προκειμένου να γίνεται η ταυτοποίηση των προσερχομένων, χωρίς να είναι απαραίτητη η υποβολή τους (από τα ΚΕΠ) στην Υπηρεσία μας:
  1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικού Διαβατηρίου
  2. Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ από την αρμόδια ΔΟΥ
  3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ (εκδίδεται μέσω www.amka.gr)
 • Πρόσθετα, είναι υποχρεωμένοι να γνωστοποιούν τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου (e-mail), για τη ταχύτερη και άμεση ενημέρωσή, επί των στρατολογικών τους θεμάτων.
 • Όσοι πάσχουν από σοβαρά προβλήματα υγείας, συνυποβάλλουν Ιατρικές Γνωματεύσεις ή Βεβαιώσεις, στις οποίες θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση, μαζί με φωτοαντίγραφο του Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικού Διαβατηρίου, απαραιτήτως.
 • Όσοι παραβαίνουν τις παραπάνω υποχρεώσεις, υπέχουν τις παρακάτω πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
  1. Ενός (1) μηνός, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του Δελτίου Απογραφής
  2. Δύο (2) μηνών, σε περίπτωση μη υποβολής του Δελτίου Απογραφής
  3. Τριών (3) μηνών σε περίπτωση αναγραφής στο Δελτίο Απογραφής ανακριβών στοιχείων ή κατάθεσης ανακριβών δικαιολογητικών
 • Όσοι διαμένουν στο εξωτερικό, παρακαλούμε για την ενημέρωσή τους για την παραπάνω υποχρέωση, (μέσω πιθανώς του πλησιέστερου συγγενούς τους στην Ελλάδα), προκειμένου να απευθύνονται στις κατά τόπου αρμόδιες Ελληνικές Προξενικές αρχές.
 • Όσοι μη εγγεγραμμένοι σε μητρώα αρρένων (αδήλωτοι), βρίσκονται σε διαδικασία εγγραφής τους σε οποιοδήποτε Δήμο της χώρας, οφείλουν προκειμένου να θεωρηθούν εμπροθέσμως καταθέσαντες ΔΑ, να υποβάλλουν μέχρι την καθοριζόμενη προθεσμία (02 Απριλίου 2018) βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας, από την οποία να προκύπτει ότι υπέβαλλαν δικαιολογητικά για την εγγραφή τους σε μητρώα αρρένων. Ακολούθως και με την έγγραφή τους σ΄ αυτά, υποχρεούνται να  απογραφούν εντός μηνός από την έκδοση της σχετικής απόφασης εγγραφής.

Οι εμπλεκόμενοι αποδέκτες, στους οποίους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για τις δικές τους κατεπείγουσες ενέργειες, ώστε το περιεχόμενο να καταστεί γνωστό στους στρατευσίμους με οποιοδήποτε κατά την κρίση τους πρόσφορο και αποτελεσματικό τρόπο, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα ελλιπούς ενημέρωσής τους, προς αποφυγή επιβολής διοικητικών κυρώσεων λόγω εκπρόθεσμης ή μη κατάθεσης ΔΑ.

Για κάθε αμφιβολία ή απορία, μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία μας, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα και στα τηλέφωνα 2461350710, 709 και 702.

Εκ της Στρατολογικής Υπηρεσίας Δυτικής Μακεδονίας
Σχης (ΝΟΜ) Βασίλειος Τσιναφορνιώτης
Διευθυντής
Κοινοποιήστε: