αμπέλι

Πρόσκληση για Υποβολή Δήλωσης Συγκομιδής Οινοποιήσιμων Ποικιλιών Αμπέλου για το Έτος 2021

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση για Υποβολή Δήλωσης Συγκομιδής Οινοποιήσιμων Ποικιλιών Αμπέλου για το Έτος 2021

H Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Γρεβενών σε εφαρμογή των άρθρων 14 και 15 της με αρ. 2454/235853/20-9-2019 (ΦΕΚ 3645/Β/1-10-2019) Υ.Α., ενημερώνει τους κατόχους αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες (καταγεγραμμένων στο Αμπελουργικό Μητρώο), ότι είναι υποχρεωμένοι, μετά το πέρας του τρύγου, να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής σύμφωνα με τον ΚΑΝ (ΕΕ) 2018/273 & 2018/274. Η υποβολή αυτής γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2021, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» της επίσημης ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ., www.minagric.gr.

Στην περίπτωση που κατά την υποβολή της δήλωσης συγκομιδής, προκύπτει η ανάγκη τροποποίησης / ενημέρωσης των στοιχείων της αμπελουργικής εκμετάλλευσης στο Αμπελουργικό Μητρώο, ο ενδιαφερόμενος υποβάλει συμπληρωματική-τροποποιητική δήλωση αμπελοκαλλιέργειας στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ με την προσκόμιση τυχόν απαιτούμενων δικαιολογητικών / παραστατικών για την ενημέρωση του Αμπελουργικού Μητρώου, κατόπιν του απαιτούμενου ελέγχου.

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης συγκομιδής και παραγωγής αποκλειστικά και μόνο οι αμπελουργοί των οποίων το σύνολο της αμπελουργικής τους εκμετάλλευσης με οινοποιήσιμες ποικιλίες είναι μέχρι και 1 στρέμμα, το παραγόμενο προϊόν τους προορίζεται αποκλειστικά για οικογενειακή κατανάλωση και δεν διατίθεται και ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή.

Τα αμπελοτεμάχια για τα οποία είναι υποχρεωτική και δεν έχει υποβληθεί η δήλωση συγκομιδής, αποκλείονται κατά περίπτωση των διαφόρων ευεργετημάτων των σχετικών μέτρων που κατά διαστήματα προκηρύσσονται (πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, πρόγραμμα επενδύσεων οινοποιητικών επιχειρήσεων κλπ.).

Επίσης όλοι οι οινοποιοί που είναι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν για τα αμπελοτεμάχια τους δήλωση συγκομιδής (δηλώνουν σε αυτήν την παραγωγή οίνου – ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΔΗΛΟΥΝΤΑ) και εν συνεχεία δήλωση παραγωγής.

Σε δήλωση συγκομιδής υποχρεούνται και οι αμπελουργοί που παραδίδουν τη σταφυλική τους παραγωγή σε οινοποιείο τρίτου προς οινοποίηση και η παραγωγή αυτή επιστρέφεται με τη μορφή τελικού προϊόντος στον αμπελουργό. (αναλόγως το επιστρεφόμενο παραγόμενο προϊόν υποβάλουν δήλωση παραγωγής ή δήλωση εμπορίας). Σε αυτήν την περίπτωση η επιλογή στο πεδίο προορισμός είναι φασόν.

Για τους αμπελουργούς οι οποίοι είναι μέλη συνεταιριστικού οινοποιείου ή μέλη ομάδας παραγωγών και παραδίδουν το σύνολο ή μέρος της παραγωγής τους στο συνεταιριστικό οινοποιείο ή στο οινοποιείο που παραδίδει η εν λόγω ομάδα παραγωγών, είναι επίσης υποχρεωτική η υποβολή δήλωσης συγκομιδής. Επίσης διατηρούν το δικαίωμα παρασκευής ποσότητας οίνου, μικρότερης από 10 εκατόλιτρα με οινοποίηση για οικογενειακή κατανάλωση, εφόσον τα εν λόγω συνεταιριστικά οινοποιεία ή ομάδες υπέχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης παραγωγής.

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις επιλογής απαιτείται η τεκμηρίωσή τους με την ύπαρξη των σχετικών απαραίτητων δικαιολογητικών (συμβάσεις, τιμολόγια κλπ).

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: στην περίπτωση μηδενικής σταφυλικής παραγωγής, νόμιμου παραγωγικού με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπελώνα πρέπει να υποβληθεί μηδενική δήλωση παραγωγής και στο σχετικό πεδίο να επιλεγεί η κατά περίπτωση ισχύουσα αιτιολογία (αναδιάρθρωση ζημία από……….., κλπ). Οι δηλώσεις των περιπτώσεων ζημίας θα διασταυρωθούν με τις δηλώσεις και αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ.

Επίσης οι αμπελουργοί οι οποίοι καλλιεργούν αποκλειστικά νεόφυτους αμπελώνες υποβάλλουν μηδενική δήλωση παραγωγής.

Επισημαίνεται ότι η υποβληθείσα δήλωση συγκομιδής είναι σε ισχύ, εφόσον έχει γίνει οριστικοποίηση αυτής μέσα στο νόμιμο χρονικό διάστημα υποβολής. Στην περίπτωση που διαπιστωθούν λάθη αυτής μετά την οριστικοποίησή της, δύναται να ζητηθεί διόρθωση αυτής με αίτηση και προσκόμιση των σχετικών απαραίτητων δικαιολογητικών – παραστατικών.

Χωρίς οριστικοποιημένη Ηλεκτρονική Δήλωση Συγκομιδής δεν θα χορηγείται οποιαδήποτε βεβαίωση παραγωγής σταφυλιών.

Αμπελοτεμάχια για τα οποία δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις συγκομιδής έως και πέντε (5) αμπελοοινικές περιόδους θα υπόκεινται σε έλεγχο μέσω του αμπελουργικού μητρώου, για τον χαρακτηρισμό τους σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρ. 1 του στοιχείου δ) του Καν. (ΕΕ) 2018/273 ως «ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΗ καλλιεργούμενη έκταση»: αμπελουργική έκταση στην οποία δεν εκτελούνται πλέον τακτικές καλλιεργητικές εργασίες με σκοπό τη λήψη εμπορεύσιμου προϊόντος.

Διευκρινίζεται ότι ο χαρακτηρισμός ενός αμπελοτεμαχίου ως «εγκαταλειμμένη καλλιεργούμενη έκταση» έχει ως αποτέλεσμα να μην δικαιούται ο παραγωγός να λάβει άδεια για αναφύτευση σε περίπτωση εκρίζωσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Καν. (ΕΕ) 2018/273, στις παρακάτω περιπτώσεις μη υποβολής των δηλώσεων συγκομιδής εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας προκύπτουν κυρώσεις που έχουν τη μορφή χρηματικού προστίμου και επιβάλλονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο ν. 4235/2014.

Επίσης σύμφωνα με τις ΚΥΡΩΣΕΙΣ του άρθρου 10 της απόφασης 2453 / 235850 / 3.10.2019 ΦΕΚ 3673/Β/3.10.2019 η μη υποβολή ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ επιφέρει πρόστιμο 2.000 ευρώ για μέγεθος παραγωγής οίνου μικρότερο των 100 εκατόλιτρων.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Π.Ε. Γρεβενών. Τηλ. 2462353073 (κ. Μπέλλος Δημήτριος) & 2462053077(κ. Ζαμάνη Ιωάννα).

Δείτε όλες τις αναρτήσεις της ΠΕ Γρεβενών σε σχέση με την αμπελουργία.

Κοινοποιήστε: