Πρόσκληση για πλήρωση θέσης Εκτελεστικού Γραμματέα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 242 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 216 του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133 Α’)
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 146/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 239/Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Την εγκύκλιο αριθ. 55 του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό ειδικών θέσεων των Περιφερειών και των Δήμων της χώρας»
4. Την υπ΄αριθ. 149095/12572/14-08-2018 Βεβαίωση πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
5. Την ανάγκη πλήρωσης της θέσης του Εκτελεστικού Γραμματέα.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Α. Την πλήρωση μίας -1- θέσης Εκτελεστικού Γραμματέα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Ο ανωτέρω θα διοριστεί με απόφαση Περιφερειάρχη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, η δε θητεία του Εκτελεστικού Γραμματέα λήγει όταν ο Περιφερειάρχης απολέσει την ιδιότητά του, για οποιοδήποτε λόγο.
Στη διαδικασία αυτή, μπορούν να συμμετέχουν και υπάλληλοι και λειτουργοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει, καθώς επίσης και υπάλληλοι αιρετών Περιφερειών, πλην των υπαλλήλων που υπηρετούν στην ίδια Περιφέρεια.

Στην περίπτωση διορισμού δημοσίων υπαλλήλων στη θέση αυτή, δεν απαιτείται σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου οργάνου της υπηρεσίας προέλευσης, όμως πρέπει ο Περιφερειάρχης να ενημερώσει την υπηρεσία του υπαλλήλου για το διορισμό του στη θέση του Εκτελεστικού Γραμματέα.

Β. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:

1. Να είναι Έλληνες πολίτες
2. Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους
3.Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικαστεί για
λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.
4. Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη
5. Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων.
6. Να είναι κάτοχοι Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και να κατέχουν αξιόλογη διοικητική εμπειρία.

Γ. Όσοι επιθυμούν να διοριστούν στην παραπάνω θέση κι έχουν τα νόμιμα προσόντα, πρέπει, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα -10 – ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας στον ημερήσιο τοπικό τύπο, να υποβάλουν σχετική αίτηση, στην
οποία θα επισυνάπτονται τα παρακάτω δικαιολογητικά, στο Γραφείο Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/Γραφείο Περιφερειάρχη/Ζ.Ε.Π Κοζάνης):

– Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας.
Σε περίπτωση που στοιχεία του δελτίου ταυτότητας έχουν μεταβληθεί, τα στοιχεία αυτά δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση.
– Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών. Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή , θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχη βεβαίωση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
– Στοιχεία που θα αποδεικνύουν την εμπειρία στον διοικητικό τομέα.

Δ. Η παρούσα να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (κτίρια Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας και κτίριο περιοχής Ζ.Ε.Π.), να δημοσιευθεί σε τουλάχιστον μία -1- τοπική εφημερίδα κάθε Περιφερειακής Ενότητας και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 17η Σεπτεμβρίου 2018.

O Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας
Θεόδωρος Καρυπίδης

Συνημμένο: Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσης

Κοινοποιήστε: