Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών Διοικητήριο

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού «Καθαρισμός Κοίτης Ρέματος στην Τ.Κ. Φιλιππαίων»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού «Καθαρισμός Κοίτης Ρέματος στην Τ.Κ. Φιλιππαίων»

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Π.Ε. Γρεβενών προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας: «Καθαρισμός Κοίτης Ρέματος στην Τ.Κ. Φιλιππαίων» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 30.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) .

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 541 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ με κωδικό έργου 2014ΕΠ54100001 και υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις.

Κριτήρια ανάθεσης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, Τμήμα Προμηθειών, Διοικητήριο «Κώστας Ταλιαδούρης» Γρεβενά, 51100.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 22/09/2021 και ώρα 10:00 π.μ.

Συνημμένα:
  1. Περιληπτική Διακήρυξη
  2. Αναλυτική Διακήρυξη
  3. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ΕΕΕΣ (xml)
  4. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ΕΕΕΣ (pdf)
  5. Έντυπο προσφοράς
Κοινοποιήστε: