Διοικητήριο Π.Ε. Γρεβενών

3η προκήρυξη για την απόδοση θέσεων στην λαϊκή αγορά Δεσκάτης

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων
3η προκήρυξη

Για την απόδοση θέσεων στη Λαϊκή Αγορά Δεσκάτης του Δήμου Δεσκάτης της Π.Ε. Γρεβενών σε επαγγελματίες πωλητές, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 59 του Ν. 4497/2017 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 105 του Ν. 4674/2020

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 146/2010 (ΦΕΚ 239 Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», όπως ισχύει σήμερα.

3. Τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 118/Α΄/13.11.2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», και συγκεκριμένα της παρ. 3 του άρθρου 59, όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 105 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α΄/11.03.2020) και ισχύει σήμερα.

4. Τις αρ. 178943/11-11-2019 (ΑΔΑ: 78ΨΘ7ΛΨ-ΤΞΔ) και 69671/28-05-2020 (ΑΔΑ: ΨΦΜΡ7ΛΨ-ΕΩΠ) προηγούμενες δύο προκηρύξεις για την απόδοση θέσεων, στη Λαϊκή Αγορά Δεσκάτης, σε επαγγελματίες πωλητές που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές ευθύνης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για λιγότερες από πέντε (5) ημέρες εβδομαδιαίως, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 59, όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 105 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α΄/11.03.2020) και ισχύει σήμερα

5. Τα αρ. 4841/04-08-2020 και 5791/10-09-2020 (ορθή επανάληψη), έγγραφα του Δήμου Δεσκάτης, σύμφωνα με τα οποία μας γνωστοποιήθηκαν οι νέες κενές θέσεις των επαγγελματιών πωλητών στη Λαϊκή Αγορά Δεσκάτης και τα είδη εμπορίας αυτών, καθώς και η τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Λ.Α. και το νέο τοπογραφικό διάγραμμα αυτής.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τις παρακάτω θέσεις για τη Λαϊκή Αγορά Δεσκάτης του Δήμου Δεσκάτης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, για απόδοση σε επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε λαϊκές αγορές κάθε Περιφέρειας για λιγότερες από πέντε (5) ημέρες εβδομαδιαίως, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 59 του Ν. 4497/2017 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 105 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α΄/11.03.2020) και ισχύει σήμερα.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ:

Δώδεκα (12) κενές θέσεις (με μήκος πρόσοψης θέσης οχτώ (8) μ.): αρ. 46, 62, 69, 70, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 80 και 81.

Η Λαϊκή Αγορά του Δήμου Δεσκάτης διεξάγεται στην πόλη της Δεσκάτης της Π.Ε. Γρεβενών, επί της οδού Κ. Καραμανλή, κάθε Πέμπτη, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με τις αρ. 30/2019 και 136/2020 αποφάσεις και ισχύει σήμερα.

– ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΘΕΣΕΩΝ: Οι Επαγγελματίες Πωλητές Λαϊκών Αγορών οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε λαϊκές αγορές κάθε Περιφέρειας για λιγότερες από πέντε (5) ημέρες εβδομαδιαίως.

– ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Για την απόδοση θέσης στη Λαϊκή Αγορά Δεσκάτης, οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες πωλητές υποβάλλουν στο Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη – Διοικητήριο – 51100 Γρεβενά, τηλ. 2462353230) αίτηση υπό την μορφή υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με το υπόδειγμα που ενσωματώνεται στην παρούσα προκήρυξη, στην οποία δηλώνουν τις ημέρες και τις λαϊκές αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται.

Η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συνοδεύεται από:

α) Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας

β) Φωτοαντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας εισοδήματος και

γ) Φωτοαντίγραφο θεωρημένης άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.

Οι αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε κατατίθενται αυτοπροσώπως ή και αποστέλλονται με συστημένη επιστολή στην ανωτέρω διεύθυνση, είτε αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mail): d.anaptiksis@grevena.pdm.gov.gr και m.tziampiri@grevena.pdm.gov.gr

Αντικατάσταση ή διόρθωση της αίτησης ή και συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 21-09-2020 μέχρι και 16-10-2020 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

– ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ: Μοναδικό κριτήριο για την μοριοδότηση είναι οι ημέρες που δεν δραστηριοποιείται ο υποψήφιος και αυτός λαμβάνει ένα (1) μόριο για κάθε ημέρα μη δραστηριοποίησης του.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι υποψήφιοι κατατάσσονται ανάλογα με το οικογενειακό τους εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει με βάση το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος. Σε περιπτώσεις εκ νέου ισοβαθμίας, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων.

Η τοποθέτηση των δικαιούχων και η απόδοση συγκεκριμένης θέσης, θα γίνει από το φορέα λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς, με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τον πίνακα μοριοδότησης και απόδοσης θέσεων.

Οι θέσεις οι οποίες θα αποδοθούν, λογίζονται ως προσωρινές και υπόκεινται στη διαδικασία βελτίωσης και απόδοσης θέσεων του άρθρου 35 του Ν. 4497/2017.

– ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ: Επί των πινάκων μοριοδότησης και απόδοσης θέσης, μπορεί να ασκηθεί ένσταση, σύμφωνα με την περ. ι – παρ. 6 του άρθρου 28 του Ν. 4497/2017, στην Επιτροπή Λαϊκών Αγορών Π.Ε. Γρεβενών, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανάρτησή τους.

– ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Γρεβενών και του Δήμου Δεσκάτης, καθώς και στις ιστοσελίδες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (www.pdm.gov.gr), της Π.Ε. Γρεβενών (grevena.pdm.gov.gr) και του Δήμου Δεσκάτης.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Δ.Μ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Γραφείο Περιφερειάρχη Π.Δ.Μ.
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Γρεβενών
3. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικής Ανάπτυξης
4. Τμήμα Πληροφορικής Π.Ε. Γρεβενών
(Με την παράκληση να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
και της Π.Ε. Γρεβενών)
5. Δήμο Δεσκάτης
51200 – ΔΕΣΚΑΤΗ
Email: dimosdes@otenet.gr

Δείτε την προκήρυξη και την αίτηση αναλυτικά εδώ:

(Με την παράκληση να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων & στην ιστοσελίδα του Δήμου)1.3_prokirixi_apodosis_theseon

Συνημμένα:

Προκήρυξη και αίτηση

 

Κοινοποιήστε: