αριθμό αδειών κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων ΤΑΞΙ

Μέγιστος αριθμός αδειών κυκλοφορίας επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων ανά έδρα

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Μέγιστος αριθμός αδειών κυκλοφορίας επιβατηγών δημόσιας χρήσης (Ε. Δ. Χ.)
αυτοκινήτων ( ΤΑΧΙ, ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ ) ανά έδρα, σύμφωνα με τη
παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Απόφαση
Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2. Τις διατάξεις του π.δ. 146/2010 (Α΄ 239) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

3. Τις διατάξεις του άρθρου 85 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»

4. Το Α.Π. Α. 20534/1646/04-05-2012 (ΑΔΑ: Β49Λ1-ΣΟΤ) έγγραφο Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών

5. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59) «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις»

6. Την υπ΄αρ. ΓΠ-191/20-03-2014 (Β΄ 698) απόφαση Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Τροποποίηση της Απόφασης με αριθμό 11247/28-12-2012 (Β΄ 3465) και θέμα«Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας»

7. Το πρακτικό της επιτροπής που συστήθηκε με την Α.Π. 185418/23-12-2020 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

Αποφασίζουμε

• Ο βασικός συντελεστής Σi παραμένει στο 1,5 όπως ορίστηκε με το άρθρο 85 του ν. 4070/2012.

• Καθορίζουμε το μέγιστο αριθμό αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ( ΤΑΞΙ , ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ) ανά έδρα, επιμερίζουμε για κάθε έδρα τον αριθμό, ως προς τις άδειες Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ , τις άδειες Ε.Δ.Χ. – ΕΙΔΜΙΣΘ και τις άδειες Ε.Δ.Χ. – ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ , αναγράφουμε τον υφιστάμενο αριθμό αδειών Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ , Ε.Δ.Χ. – ΕΙΔΜΙΣΘ και Ε.Δ.Χ. – ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ ανά έδρα καθώς και τη διαφορά αυτών σε σχέση με τον οριζόμενο αριθμό, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Μέγιστος Αριθμός ΕΔΧ 2021
Κοινοποιήστε: