Πρατήρια υγρών καυσίμων

Λειτουργία πρατηρίων καυσίμων Π.Ε. Γρεβενών κατά τη θερινή περίοδο από 01/05/2019 μέχρι 30/09/2019

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/ 07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ 146/2010 (ΦΕΚ 239 Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας».
3. Τις διατάξεις του Ν. 4062/2012 (ΦΕΚ Α΄ 70/30-03-2012) άρθρο 37 «Απελευθέρωση ωραρίου
πρατηρίων καυσίμων», με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 22 του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α΄
230/2-10-2002).
4. Την από 16-04-2019 αίτηση της Ένωσης Πωλητών Υγρών Καυσίμων Ν. Γρεβενών, με την οποία
κατέθεσαν την πρότασή τους, σύμφωνα με το από 9/04/2019 πρακτικό του Δ.Σ., για το πρόγραμμα
θερινού ωραρίου λειτουργίας των πρατηρίων καυσίμων περιόδου από 1 Μαΐου μέχρι και 30
Σεπτεμβρίου 2019.
5. Το γεγονός ότι τα πρατήρια καυσίμων που λειτουργούν στην Π.Ε. Γρεβενών δεν έχουν
εγκατεστημένους αυτόματους πωλητές, για την κάλυψη των αντίστοιχων ποσοστών, όπως αυτά
καθορίζονται από το Νόμο.
6. Την εξασφάλιση της πληθυσμιακής κάλυψης της Π.Ε. Γρεβενών και την εξυπηρέτηση του
καταναλωτικού κοινού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Καθορίζουμε το πρόγραμμα λειτουργίας των πρατηρίων καυσίμων της Π.Ε. Γρεβενών κατά την Θερινή
περίοδο, από 1η Μαΐου μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2019, κατά τις εργάσιμες ημέρες και Κυριακές και
αργίες εντός του χρονικού διαστήματος της νυχτερινής λειτουργίας και κατά τις Κυριακές και Αργίες εντός
του χρονικού διαστήματος της ημερήσιας λειτουργίας, σύμφωνα με τους συνημμένους δύο (2) πίνακες,
οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
Το ωράριο λειτουργίας των πρατηρίων καυσίμων που λειτουργούν εκ περιτροπής, υποχρεωτικά,
κατά τις εργάσιμες ημέρες και Κυριακές και αργίες, εντός του χρονικού διαστήματος της
νυχτερινής λειτουργίας ορίζεται από 10.30 μ.μ. μέχρι και 6.00 π.μ. της επομένης.
Η λειτουργία των ανωτέρω πρατηρίων ξεκινάει στις 10.30 μ.μ. και δεν μπορεί να είναι μικρότερη
των δύο (2) ωρών.
 Το ωράριο λειτουργίας των πρατηρίων καυσίμων που λειτουργούν εκ περιτροπής, υποχρεωτικά,
κατά τις Κυριακές και αργίες, εντός του χρονικού διαστήματος της ημερήσιας λειτουργίας
ορίζεται από 6.00 π.μ. μέχρι και 10.30 μ.μ.
 Στους πίνακες των υποχρεωτικά διανυκτερευόντων και διημερευόντων πρατηρίων
περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τα πρατήρια καυσίμων που έχουν εγκατεστημένους αυτόματους
πωλητές.
 Τα πρατήρια καυσίμων που δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες της παρούσας απόφασης
μπορούν εάν επιθυμούν να παραμένουν ανοικτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.
4062/2012 «Απελευθέρωση ωραρίου πρατηρίων καυσίμων».
 Οι ιδιοκτήτες των πρατηρίων καυσίμων υποχρεούνται να τοποθετήσουν σε εμφανές σημείο το
πρόγραμμα λειτουργίας των πρατηρίων που καθορίζονται με την παρούσα Απόφαση.
 Η απόφαση αυτή ισχύει από 01.05.2019 μέχρι 30.09.2019 καταργώντας κάθε άλλη
προηγούμενη.
Η απόφαση αυτή θα βρίσκεται αναρτημένη και στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Γρεβενών: www.grevena.gr

O ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

Συνημμένα:

  1. Διημερεύοντα Πρατήρια
  2. Διανυκτερεύοντα Πρατήρια
Κοινοποιήστε: