Λειτουργία Πρατηρίων Καυσίμων Π.Ε. Γρεβενών κατά τη χειμερινή περίοδο από 1/10/23 έως και 30/4/2024

Λειτουργία Πρατηρίων Καυσίμων Π.Ε. Γρεβενών κατά τη χειμερινή περίοδο από 1/10/23 έως και 30/4/2024

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Λειτουργία Πρατηρίων Καυσίμων Π.Ε. Γρεβενών κατά τη χειμερινή περίοδο από 1/10/23 έως και 30/4/2024

 

Απόφαση

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/ 07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Την αρ. αρ. 6405/19-1-2022 (ΦΕΚ 563 Β΄/11-02-2022) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4062/2012 (ΦΕΚ Α΄ 70/30-03-2012) άρθρο 37 «Απελευθέρωση ωραρίου πρατηρίων καυσίμων», με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 22 του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α΄ 230/2-10-2002).
 4. Την αρ. 61761/20-04-2022 (ΦΕΚ Β΄ 2292/10-05-2022) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Ορισμός ημερών υποχρεωτικής αργίας κατά τις τοπικές εορτές, για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες γενικά στην Π.Ε. Γρεβενών.
 5. Την από 18-09-2023 (αρ. πρωτ. εισ. 152910/20-09-23) αίτηση της Ένωσης Πωλητών Υγρών Καυσίμων Ν. Γρεβενών, με την οποία κατέθεσαν την πρότασή τους, σύμφωνα με το από 11/09/2023 πρακτικό του Δ.Σ. και τους συνημμένους δύο (2) πίνακες,  για το πρόγραμμα λειτουργίας  των πρατηρίων  καυσίμων Π.Ε. Γρεβενών κατά την χειμερινή περίοδο (1η  Οκτωβρίου 2023 έως και 30 Απριλίου 2024).
 6. Το γεγονός ότι τα πρατήρια καυσίμων που λειτουργούν στην Π.Ε. Γρεβενών και έχουν εγκατεστημένους αυτόματους πωλητές, δεν επαρκούν για την κάλυψη των αντίστοιχων ποσοστών, όπως αυτά καθορίζονται από το Νόμο.
 7. Την εξασφάλιση της πληθυσμιακής κάλυψης της Π.Ε. Γρεβενών και την εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Καθορίζουμε την εκ περιτροπής υποχρεωτική λειτουργία των πρατηρίων καυσίμων  Π.Ε. Γρεβενών κατά την χειμερινή περίοδο από 1η Οκτωβρίου 2023 έως και 30 Απριλίου  2024κατά τις εργάσιμες ημέρες και Κυριακές και αργίες εντός του χρονικού διαστήματος της νυχτερινής λειτουργίας και κατά τις Κυριακές και Αργίες εντός του χρονικού διαστήματος της ημερήσιας λειτουργίας, σύμφωνα με τους συνημμένους δύο (2) πίνακες, οι οποίοι και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

 • Το ωράριο λειτουργίας των πρατηρίων καυσίμων που λειτουργούν εκ περιτροπής, υποχρεωτικά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και Κυριακές και αργίες, εντός του χρονικού  διαστήματος της νυχτερινής λειτουργίας ορίζεται από 9.00 μ.μ. έως και 6.00 π.μ. της επομένης.

Η λειτουργία  των ανωτέρω πρατηρίων ξεκινάει στις 9.00 μ.μ. και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (2) ωρών.

 • Το ωράριο λειτουργίας των πρατηρίων καυσίμων που λειτουργούν εκ περιτροπής, υποχρεωτικά, κατά τις  Κυριακές και αργίες, εντός του χρονικού διαστήματος της ημερήσιας λειτουργίας ορίζεται από 6.00 π.μ. μέχρι και 9.00 μ.μ.
 • Στους πίνακες των υποχρεωτικά διανυκτερευόντων και διημερευόντων πρατηρίων περιλαμβάνονται υποχρεωτικά και τα πρατήρια καυσίμων που έχουν εγκατεστημένους αυτόματους πωλητές.
 • Τα πρατήρια καυσίμων που δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες της παρούσας απόφασης μπορούν εάν επιθυμούν να παραμένουν ανοικτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4062/2012 «Απελευθέρωση ωραρίου πρατηρίων καυσίμων».
 • Οι ιδιοκτήτες των πρατηρίων καυσίμων, στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, υποχρεούνται να τοποθετήσουν σε εμφανές σημείο το πρόγραμμα λειτουργίας των πρατηρίων που καθορίζεται με την παρούσα Απόφαση.
 • Σε περίπτωση μη τήρησης των διατάξεων της Απόφασης αυτής, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη επιβάλλεται στους παραβάτες διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 37 του Ν. 4062/2012, όπως ισχύει κάθε φορά.
 • Η  παρούσα απόφαση ισχύει από 1η Οκτωβρίου 2023 μέχρι και 30 Απριλίου 2024 καταργώντας κάθε άλλη προηγούμενη απόφασή μας και θα  βρίσκεται αναρτημένη  στην  ιστοσελίδα της Π.Ε. Γρεβενών: https://grevena.pdm.gov.gr

 

O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Γεώργιος Κασαπίδης

 

Δείτε επίσης:

 • την απόφαση  για τη Λειτουργία Πρατηρίων Καυσίμων Π.Ε. Γρεβενών κατά τη χειμερινή περίοδο από 1/10/23 έως και 30/4/2024

 

 • Τα διημερεύοντα πρατήρια:
diimereuonta_pratiria2023-2024

 

 • Τα διανυκτερεύοντα πρατήρια:
dianiktereuonta_pratiria2023-2024

 

Κοινοποιήστε: