Χορήγηση άδειας λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας

Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
Σχετική Νομοθεσία

• Η υπ’ αριθμ. Γ.Π.Δ11 οικ./31252/20-5-2021(ΦΕΚ2332/τ.Β’/02-06-2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π)».

• Ο Ν.4756/2020 (ΦΕΚ235 /τ.Α’/26-11-2020) «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων».

• Η υπ’ αριθμ. 78812/14-7-2021 (ΦΕΚ3116/τΒ’/15-7-2021) απόφαση «Σύστημα διαχείρισης, Παρακολούθησης και ελέγχου-Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης….για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020».

• Η υπ’ αριθμ. Γ.Π.Δ11 οικ./59903/20-5-2021(ΦΕΚ3851/τ.Β’/18-08-2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π)» που στεγάζονται σε δημόσια σχολικά κτίρια.

 

Δικαιολογητικά
 ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ
1.Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση του φυσικού ή του νομικού προσώπου που να αναγράφει τα  πλήρη στοιχεία του υπευθύνου αυτού, την επωνυμία του Κέντρου,  τον ΑΦΜ του αιτούντος, την έδρα, το ωράριο λειτουργίας, τις εντός αυτού βάρδιες, τον μέγιστο αριθμό φιλοξενούμενων παιδιών  ανά βάρδια λειτουργίας και συνολικά καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας. Κατάθεση από τον Αιτούντα
2. Καταστατικό του νομικού προσώπου (αν είναι ΝΠΙΔ), αν είναι ΝΠΔΔ υποβάλλεται η ιδρυτική του πράξη από την οποία προκύπτει ως  σκοπός του η προστασία της παιδικής ηλικίας. Κατάθεση από τον Αιτούντα
3.Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου του αιτούντος φυσικού προσώπου και σε περίπτωση ΝΠΙΔ, του νόμιμου εκπροσώπου του και όλων των μελών της διοίκησης του. Κατάθεση από τον Αιτούντα
4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του φυσικού προσώπου ή του υπευθύνου του νομικού προσώπου ότι δε διώκεται και δεν έχει τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική συμπαράσταση. Κατάθεση από τον Αιτούντα
5. Δήλωση ορισμού υπευθύνου του ΚΔΑΠ., η οποία σε περίπτωση νομικού προσώπου υπογράφεται από το αρμόδιο προς τούτο όργανο του. Κατάθεση από τον Αιτούντα
6. Μεταγεγραμμένο τίτλο ιδιοκτησίας ή σύμβαση μίσθωσης  ακινήτου νομίμως υποβεβλημένη στο πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στην οποία προβλέπεται ρητώς ως αποκλειστική χρήση του μίσθιου η λειτουργία ΚΔΑΠ. Κατάθεση από τον Αιτούντα
7. Νόμιμο παραχωρητήριο ή νόμιμη  απόφαση παραχώρησης των χώρων που θα στεγαστεί το Κέντρο  στο οποίο προβλέπεται ρητώς ως αποκλειστική χρήση του παραχωρούμενου  ακινήτου η λειτουργία ΚΔΑΠ. Κατάθεση από τον Αιτούντα
8.Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης της παρ. 8 του άρθρου 107 του ν.4495/2017 & βεβαίωση της αρμόδιας δόμησης ότι η εν λόγω χρήση δεν απαγορεύεται από ειδικότερες  διατάξεις που ισχύουν για το ακίνητο αυτό ή την περιοχή του. Κατάθεση από τον Αιτούντα
9. Σχέδια (2πλήρεις σειρές), όπου θα χαρακτηρίζονται οι χώροι σύμφωνα με τη χρήση στο ΚΔΑΠ (οικοδομική άδεια, έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, υπαγωγή κλπ) &  τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού. Κατάθεση από τον Αιτούντα
10.Βεβαίωση στατικής επάρκειας σύμφωνα με τις προβλέψεις της υπό στοιχεία Δ17α/141/3/ΦΝ275/15.12.1999 υπουργικής απόφασης» Έγκριση Ελληνικού αντισεισμικού Κανονισμού (Β’ 2184). Κατάθεση από τον Αιτούντα
11. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. Κατάθεση από τον Αιτούντα
12. Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κέντρου στον οποίο καθορίζονται οι ειδικότερες δραστηριότητες της δημιουργικής απασχόλησης που παρέχονται από τη δομή και ειδικότερα οι όροι και κανόνες για την αποτελεσματική πραγμάτωση του σκοπού της, στο πλαίσιο που προδιαγράφουν το άρθρο 1 του νόμου 4756/2020 και η υπ’αριθμ. Γ.Π.Δ11 οικ./31252/20-5-2021 (ΦΕΚ2332/τ.Β’/02-06-2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση. Κατάθεση από τον Αιτούντα
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣH:

Εκδίδεται η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ύστερα από γνωμοδότηση της κατά νόμο αρμόδιας Επιτροπής καταλληλότητας ότι το Κέντρο πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.

 

Έντυπα

 

Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός

 

  • e-protocol / Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

 

  • Επιτροπή καταλληλότητας και ο Κοινωνικός Σύμβουλος.
Έντυπο που χρησιμοποιείται

 

  • Έντυπο της Δ/νσης (Απόφαση Χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) με την επωνυμία……)

 

Κοινοποιήστε: