τιμές των πρατηρίων καυσίμων

Ανακοίνωση έκδοσης απόφασης αδείας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης με αποθηκευτικούς χώρους

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Με την υπ’ αριθμό πρωτ.: 167624/ 04-11-2021 (ΑΔΑ:Ψ3ΙΕ7ΛΨ-ΓΥΓ) Απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, χορηγήθηκε η άδεια της Τζιότζιου Ελευθερίας του Σπύρου για την πώληση, πετρελαίου θέρμανσης, με αποθηκευτικούς χώρους, μέχρι 04-11-2025.

Προσφυγή κατά της Απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί, ενώπιον:

α) του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας εντός 15 (δεκαπέντε) ημερών από την δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή την αφότου ελήφθη γνώση αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. (227) και (238) του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄),

β)του Διοικητικού Πρωτοδικείου Γρεβενών εντός 60 (εξήντα) ημερών από την κοινοποίησή της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας [Ν.2717/1999 (ΦΕΚ Α΄97/17.5.1999)].

Κοινοποιήστε: