Προκήρυξη διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Διαπεριφερειακής Ανταλλαγής Εμπειριών – Διαχείρισης και Επικοινωνίας του Προγράμματος Interreg Europe/REGIO-MOB».

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Η προκήρυξη είναι συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών επιστημονικού συμβούλου για την υλοποίηση του έργου «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Διαπεριφερειακής Ανταλλαγής Εμπειριών – Διαχείρισης και Επικοινωνίας του Προγράμματος  Interreg Europe/REGIO-MOB».

Ο προϋπολογισμός της προκηρυσσόμενης υπηρεσίας είναι 69.370,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου Interregional Learning towards Sustainable Mobility in Europe: the REGIO-MOB Experience  με ακρωνύμιο REGIO-MOB του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Europe και κωδικό PGI00116.

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών είναι η 08-01-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η  09-01-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

Κάθε θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια, σχετικά με το διαγωνισμό, περιγράφεται και αναλύεται στη διακήρυξη που ακολουθεί, επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

  • Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ και
  • Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ
  • Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Κοινοποιήστε: