Προδημοσίευση και Εξειδίκευση Βαθμολογικών Κριτηρίων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Πρόγραμμα «Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς»

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Υπομέτρο 6.1 «Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς» του ΠΑΑ 2014-2020: Προδημοσίευση και Εξειδίκευση Βαθμολογικών Κριτηρίων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Την προκήρυξη του μέτρου των «Νέων Γεωργών» προγραμματίζει και προετοιμάζει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μετά το καλοκαίρι 2016. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ενημερωθούν για τις παραμέτρους του προγράμματος που θα ισχύσουν στην Περιφέρεια και να προετοιμαστούν έγκαιρα, ώστε να είναι δυνατή η ένταξή τους σε αυτό.

Η προδημοσίευση των προϋποθέσεων, των κριτηρίων και της βαθμολογίας καθώς και η  εξειδίκευση των κριτηρίων για την υπαγωγή στο πρόγραμμα νέων αγροτών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αφορούν στα εξής:

Δικαιούχοι

-Δικαιούχοι της προκήρυξης του μέτρου για το έτος 2016 είναι φυσικά πρόσωπα, ηλικίας από 18 έως 40 ετών, μόνιμοι κάτοικοι Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ για το έτος 2016 και οι οποίοι έχουν τις προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα επαγγελματίες γεωργοί ενώ αναλαμβάνουν τη δέσμευση να ασφαλιστούν στον ΟΓΑ. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γεωργική εκμετάλλευση με ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) 8.000 €.

-Για πρώτη φορά είναι επιλέξιμα για ενίσχυση και νομικά πρόσωπα τα οποία ανήκουν κατά κύριο λόγο σε νέο γεωργό (ο νέος γεωργός μετέχει στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου τουλάχιστον κατά 51%).

-Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τυποποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους εκμετάλλευσης. Η διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 3 έτη και μεγαλύτερη από 4.

-Μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου ο νέος γεωργός δεν αναλαμβάνει περαιτέρω υποχρεώσεις.

Ύψος ενίσχυσης

Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης, το οποίο δεν συνδέεται με συγκεκριμένες δαπάνες και καταβάλλεται τουλάχιστον σε δύο δόσεις με την πρώτη δόση να καταβάλλεται με την ένταξη του νέου γεωργού στο μέτρο χωρίς να μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 70% της συνολικής ενίσχυσης, διαμορφώνεται από 17.000 ευρώ ως 22.000 ευρώ ως εξής:

Βασικό ποσό ενίσχυσης τα 17.000 ευρώ το οποίο μπορεί να προσαυξάνεται αθροιστικά:

1.Κατά 2.500 ευρώ εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των νέων γεωργών βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές και

2.Κατά 2.500 € για ζωική παραγωγική κατεύθυνση (στη μελλοντική κατάσταση) της εκμετάλλευσης.
Τομείς Προτεραιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Οι τομείς προτεραιότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι οι εξής:

-παραγωγή ποιοτικών προϊόντων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ΠΟΠ/ΠΓΕ

-αιγοπροβατοτροφία και βοοτροφία

-οπωροκηπευτικά

-φακές, φασόλια, ρεβίθια, λεβάντα, ρίγανη, κρόκος, τσάι του βουνού και βιομηχανικά τριαντάφυλλα

-χοιροτροφία, πτηνοτροφία και μελισσοκομία

Επιπλέον βαρύτητα κατά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου δίνεται :

-στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ΠΟΠ/ΠΓΕ εφόσον αφορά ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση), που είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης.

-στην παραγωγή προϊόντων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας βιολογικής παραγωγής ή ολοκληρωμένης διαχείρισης εφόσον αφορά ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση), που είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης.

Ενημέρωση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν μέσω:
*των Ψηφιακών Υπηρεσιών του ΥΠΠΑΑΤ στην ιστοσελίδα www.agrotikianaptixi.gr  στο σύνδεσμο http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?obj=8b95884dcc6ea520
*των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Περιφέρειας στην ιστοσελίδα www.pdm.gov.gr
*των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με:

κα Ι. Σαββίδου   τηλ.: 2461351153 για την ΠΔΜ

κα Α. Τσιτσέλη   τηλ.: 2461351157 για την ΠΕ Κοζάνης

κ. Ε. Μπέης         τηλ.: 2467350251 για την ΠΕ Καστοριάς

κ. Δ. Κανιστράς  τηλ.: 2462353094 για την ΠΕ Γρεβενών

κα Ο. Παπαδοπούλου  τηλ.: 2385054554 για την ΠΕ Φλώρινας

Δείτε αναλυτικά την προδημοσίευση εδώ

και τα κριτήρια επιλογής εδώ

Κοινοποιήστε: