Πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Γρεβενών

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας γνωστοποιεί την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου για την κάλυψη των αναγκών του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Γρεβενών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με εξειδίκευση σε θέματα Νομικών Οικονομικών ή Πολιτικών Επιστημών.

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις των άρθρων 159 και 243 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α ́/7 – 6 – 2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2.Τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΣΤ.1 παρ. 1 εδ. Β) και παρ. 2 της παραγράφου ΣΤ. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016–Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του  Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ 222 Α ́).
3.Τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως και 13 του άρθρου 67 του ν. 1416/1984 (ΦΕΚ 18Α ́), όπως ισχύει.
4.Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 45 του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138Α ́).
5.Τις διατάξεις της παρ. 3 περ. γ. του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143 Α ́).
6.Τις διατάξεις της παρ. 2 παρ. ια του άρθρου 14 του ν. 2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης
αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α ́), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 περ. ι του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 « Αναμόρφωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234 Α ́)

Αναλυτικά μπορείτε να δείτε την προκήρυξη εδώ

Κοινοποιήστε: