Μέγιστος αριθμός αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΧΙ, ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ) ανά έδρα, για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 146/2010 (ΦΕΚ 239/Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 877/21-03-2012 (ΦΕΚ 939/Β’ /27-3-2012) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών « Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

3. Τις διατάξεις του άρθρου 85 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α΄/10-04-2012) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»

4. Το Α.Π. Α. 20534/1646/04-05-2012 (ΑΔΑ: Β49Λ1-ΣΟΤ) έγγραφο Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων – Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών

5. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α΄/30-03-2018) «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις»

6. Την αριθμ. ΓΠ-191 (ΦΕΚ 698/Β΄/20-03-2014) Απόφαση Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, Τροποποίηση της Απόφασης 11247/28-12-2012 «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας (ΦΕΚ 3465/Β΄/2012)

7. Το Πρακτικό της επιτροπής που συστήθηκε με την Α.Π. 2721/22/08-01-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

Αποφασίζουμε
• Ο βασικός συντελεστής Σi παραμένει στο 1,5 όπως ορίστηκε με το άρθρο 85 του Ν. 4070/2012.
• Καθορίζουμε το μέγιστο αριθμό αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ, ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ) ανά έδρα, επιμερίζουμε για κάθε έδρα τον αριθμό, ως προς τις άδειες Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ, τις άδειες Ε.Δ.Χ. – ΕΙΔΜΙΣΘ και τις άδειες Ε.Δ.Χ. – ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ, αναγράφουμε τον υφιστάμενο αριθμό αδειών Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ, Ε.Δ.Χ. – ΕΙΔΜΙΣΘ και Ε.Δ.Χ. – ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ ανά έδρα καθώς και τη διαφορά αυτών σε σχέση με τον οριζόμενο αριθμό, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Απόφαση για το Μέγιστο Αριθμό αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων

Μπορείτε να κατεβάσετε την απόφαση πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο:

Απόφαση για το Μέγιστο Αριθμό αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων

 

Κοινοποιήστε: