Αιτήσεις για τις Δράσεις 3.1 και 3.2 μελισσοκομικών προγραμμάτων 2017

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, ανακοινώνεται ότι:

Οι μελισσοκόμοι υποβάλλουν τις αιτήσεις ένταξης στα προγράμματα για τη Δράση 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» και Δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Γρεβενών μέχρι 14-06-2017 (ΑΔΑ:ΩΖΙΑ4653ΠΓ-4ΛΤ).

Εξαιτίας της καθυστερημένης έναρξης του προγράμματος, δεν θα δοθεί παράταση.

Η ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ είναι κοινή και για τις δύο δράσεις.

Όσον αφορά την πρώτη δράση 3.1 “Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων”, δικαιούχοι είναι όλοι οι μελισσοκόμοι.

Η ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ (Υπόδειγμα 1) θα πρέπει να συνοδεύονται από:

α) Φωτοαντίγραφο του Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την 370910/14-5-2001 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. Το μελισσοκομικό βιβλιάριο πρέπει να είναι θεωρημένο για να ισχύει (φωτοτυπία της πρώτης σελίδας και της σελίδας όπου φαίνεται η θεώρηση).

β) Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού λογαριασμού.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ότι οι συγκεκριμένες δράσεις δεν ενισχύονται από άλλη πηγή.

Όσον αφορά τη δεύτερη Δράση 3.2 «Οικονομική Στήριξη της Νομαδικής Μελισσοκομίας 2017» δικαιούχοι είναι μόνο οι επαγγελματίες αγρότες κάτοχοι τουλάχιστον 110 μελισσιών οι οποίοι έχουν ακαθάριστο αγροτικό εισόδημα τουλάχιστον 5000 ευρώ. (εξαίρεση αποτελούν οι μελισσοκόμοι-νέοι αγρότες που δεν είχαν παλαιό αγροτικό εισόδημα.-

Οι δικαιούχοι πέρα των παραπάνω δικαιολογητικών θα πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον τα εξής:

α) Φωτοαντίγραφο του Ε1 και του Ε3 της πιο πρόσφατης φορολογικής δήλωσης.

β) Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

γ) Φωτοαντίγραφο της Άδειας Κυκλοφορίας του ΦΙΧ μελ/κού ή αγροτικού αυτοκινήτου ιδιόκτητου ή φορτηγού δημόσιας χρήσης (ΦΔΧ).

Για περισσότερες πληροφορίες στη Δ/νση Αγρ/κής Οικ/μίας & Κτην/κής Γρεβενών: 2462353081 κ. Μαρία Νικολαΐδου.

Ο Διευθυντής
Νικόλαος Τάκας

 

Κοινοποιήστε: