Επιβολή προστίμου

Επιβολή διοικητικού προστίμου για την πώληση προϊόντων απομίμησης

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της αρ. 170836/29-10-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4177/2013 και της Υ.Α. 91354/2017 (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.- ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Έχοντας υπόψη,

– Τις διατάξεις του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α΄/08.08.2013) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και
– Τις διατάξεις της Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/ 30-08-2017) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ)» όπως ισχύει,

επιβάλλει, στον κ. Τσαγγόπουλο Αθανάσιο του Κωνσταντίνου – Επαγγελματία Πωλητή Λαϊκών Αγορών, κάτοικο Άργους Ορεστικού, διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), σύμφωνα με το άρθρο 80 – παρ. 3Α του Κεφ. 9 της Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ 2090/Β΄/31.07.2014), «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», για παράβαση των διατάξεων της προαναφερόμενης Υ.Α. και συγκεκριμένα του άρθρου 80 – παρ. 1 & 2 καθώς και των διατάξεων Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α΄/08.08.2013) και συγκεκριμένα του άρθρου 13,
διότι κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε, από υπαλλήλους ελεγκτές της Υπηρεσίας μας υπό την αιγίδα του ΣΥ.Κ.Ε.Α.Α.Π., στην εμποροπανήγυρη Γρεβενών στην οποία ο ανωτέρω δραστηριοποιούνταν με την ιδιότητα του επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, βρέθηκαν να διατίθενται προς πώληση προϊόντα απομίμησης αξίας μέχρι χίλια ευρώ (1.000,00 €), τα οποία και κατασχέθηκαν και συγκεκριμένα υποδήματα τα οποία έφεραν επώνυμα σήματα εταιρειών χωρίς όμως ο ελεγχόμενος να κατέχει τα αντίστοιχα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης.

Η παρούσα περίληψη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 (παρ. 2) του Ν. 4177/2013, αναρτάται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την έκδοσή της Απόφασης στον διαδικτυακό τόπο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών (grevena.pdm.gov.gr).

Κοινοποιήστε: