προμήθεια πινακίδων (LIFE SAFE - CROSSING)

Επαναπροκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αποτροπής συγκρούσεων οχημάτων- ζώων στα πλαίσια του έργου Life Safe-Crossing»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Επαναπροκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αποτροπής συγκρούσεων οχημάτων- ζώων στα πλαίσια του έργου Life Safe-Crossing»

 

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/Π.Ε. Γρεβενών επαναπροκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αντικείμενο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αποτροπής συγκρούσεων οχημάτων-ζώων στα πλαίσια του έργου LIFE SAFE – CROSSING» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 160.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) αρ. διακήρυξης 1/2023  (ΕΣΗΔΗΣ: Α/Α  182926)

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πόρους του προγράμματος LIFE17/ΝΑΤ/ΙΤ/000464 SAFE-CROSSING (Preventing Animal-Vehicle Collisions – Demonstration of Best Practices targeting priority species in SE Europe) και από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2020ΕΠ00520004). Η σύμβαση περιλαμβάνεται στη δράση Ε1 και C3 του προγράμματος LIFE17/ΝΑΤ/ΙΤ/000464 SAFE-CROSSING με βάση την από 13/7/2018 Grant Agreement με κωδικό LIFE17/ΝΑΤ/ΙΤ/000464 και ακρωνύμιο “LIFE SAFE-CROSSING” και την από 12/12/2019 Συμφωνία εταιρικής σχέσης όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 160.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 129.032,26 , ΦΠΑ : 30.967,74 ).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται   από την υπογραφή της έως και τέσσερις (4) μήνες.

Κριτήρια ανάθεσης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 17/02/2023 και ώρα 13:00

 

Συνημμένα:
  1. Περιληπτική Διακήρυξη
  2. Διακήρυξη
  3. ΕΕΕΣ
  4. ΕΕΕΣ (xml)
Κοινοποιήστε: