Εκμίσθωση Ακινήτων από το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Σπανού

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Γεωργίου Αθανασίου Σπανού που έχει έδρα στα  Γρεβενά, κατόπιν της από 17 Ιουλίου 2017 αποφάσεως του διοικητικού του συμβουλίου, ανακοινώνει ότι προσφέρει προς επαγγελματική εκμίσθωση σε όποιον προσφέρει το μεγαλύτερο μίσθωμα, τα ακόλουθα ακίνητα ιδιοκτησίας του׃

Α) Κατάστημα ισογείου επιφανείας 72 τ.μ. ή όσο είναι, ευρισκόμενου σε εμπορικό σημείο στην καρδιά της αγοράς (περιοχή Αγία Σοφία ΚΑΜΙΝΙΑ Πειραιά ), επί της οδού Παλαμηδίου  αρ. 62, αποτελούμενου από έναν ενιαίο χώρο και W.C.Το ακίνητο είναι διαμπερές (πρόσοψη σε δύο παράλληλους δρόμους Παλαμηδίου και Κριεζώτου), εκμισθώνεται δε  στην κατάσταση που ευρίσκεται σήμερα και τυχόν ανακαίνισή του θα πραγματοποιηθεί με δαπάνες του μισθωτή. Τιμή ζητούμενου μισθώματος  ευρώ € 550,00 μηνιαίως, αναπροσαρμοζόμενο κατά έτος κατά το ποσοστό μεταβολής του πληθωρισμού σε ετήσια βάση, σε περίπτωση μηδενικού πληθωρισμού δεν θα γίνεται αναπροσαρμογή, χρόνος μίσθωσης τρία (3) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης.

Β ) Κατάστημα ισογείου επιφανείας 41 τ.μ. ή όσο είναι, ευρισκόμενου στην καρδιά της αγοράς (Περιοχή Αγία Σοφία, Καμίνια Πειραιά) στη συμβολή των οδών Παλαμηδίου αρ. 62 και Αντιπλοίαρχου Παναγιώτη Βλαχάκου. αποτελούμενου από έναν ενιαίο χώρο και W.C.Το ακίνητο έχει πρόσοψη και στους δύο δρόμους, εκμισθώνεται στην κατάσταση που ευρίσκεται σήμερα και τυχόν ανακαίνισή του θα πραγματοποιηθεί με δαπάνες του μισθωτή. Τιμή ζητούμενου μισθώματος ευρώ € 500,00 μηνιαίως αναπροσαρμοζόμενο κατά έτος κατά το ποσοστό μεταβολής του πληθωρισμού σε ετήσια βάση, σε περίπτωση μηδενικού πληθωρισμού δεν θα γίνεται αναπροσαρμογή, χρόνος μίσθωσης τρία (3) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης.

Οι μισθώσεις είναι επαγγελματικές ενώ το τέλος χαρτοσήμου ύψους 3,6% βαρύνει τον μισθωτή. Τα προσφερόμενα προς εκμίσθωση ακίνητα δύναται να μισθωθούν μεμονωμένα, αλλά και ενιαία. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 24 παρ. 10 του Ν. 4182/2013 υπάρχει η δυνατότητα υπεκμίσθωσης με τους ίδιους όρους της αρχικής μίσθωσης και εφόσον ενημερωθεί το Ίδρυμα και η αρμόδια αρχή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ειδικότεροι όροι που διέπουν τη μίσθωση είναι διαθέσιμοι σε κάθε ενδιαφερόμενο. Με την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης ο μισθωτής οφείλει να καταθέσει στο Ίδρυμα Γεωργίου Αθανασίου Σπανού ποσό ίσο με δύο (2) μισθώματα ως εγγύηση. Το ποσό της εγγυήσεως θα αναπροσαρμόζεται με κάθε αύξηση του μισθώματος. Οι μισθώσεις διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 καθώς και του Π.Δ. 34/1995 αναφορικά με τις εμπορικές μισθώσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν, ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά (courier)  τις ενσφράγιστες μη δεσμευτικές  για το ίδρυμα προσφορές τους στα γραφεία του ιδρύματος (Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών τέρμα Κ. Ταλιαδούρη Τ.Κ. 51100) έως και είκοσι (20) μέρες μετά από τη δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης, δηλαδή έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2017, μαζί με πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος και αντίγραφο της ταυτότητας του προσφέροντος  ή να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες με το διαχειριστή του ιδρύματος, ή να στείλουν μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@grevena.pdm.gov.gr.

Εάν ο πλειοδότης υποψήφιος μισθωτής δεν προσέλθει ή αρνηθεί να υπογράψει το οικείο συμφωνητικό εντός δέκα (10) ημερών, του επιβάλλεται χρηματική ποινή ίση με τρία (3) μηνιαία μισθώματα της προσφοράς του, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 24 του Ν.4182/2013, η οποία βεβαιώνεται και εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 24623 53365 – 24623 53370

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος
Ευάγγελος Σημανδράκος

 

Κοινοποιήστε: