Δημοσιοποίηση αίτησης φυσικού προσώπου για την χορήγηση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Με τον αριθμό πρωτ. 658/21-8-2017 και αριθμ. μητρώου 1, κατατέθηκε στο Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, αίτηση του Ιωάννη Αθανασίου του Ελευθερίου, για χορήγηση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου χωρίς αποθηκευτικό χώρο, διάρκειας 4 ετών, με τα παρακάτω στοιχεία σύμφωνα με το παράρτημα 5 του κανονισμού αδειών, όπως ισχύει σήμερα:

Αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας ΑΒ437491

Δ/νση Δραστηριότητας 13ης Οκτωβρίου 42

Δ.Δ Γρεβενών

Δήμου Γρεβενών

Α.Φ.Μ 053689170 Δ.Ο.Υ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Κατοχή άλλης άδειας του Ν.3054/2002 ΟΧΙ

Κατά της αίτησης αυτής επιτρέπεται η υποβολή ένστασης, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον της Υπηρεσίας μας, σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την δημοσίευση της, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 του αρ.πρωτ.Δ2/16570/7-9-2005 κανονισμού Αδειών (ΦΕΚ 1306/Β/16-9-2005).

Ο Διευθυντής Ανάπτυξης Π.Ε. Γρεβενών
Χαριζόπουλος Αθανάσιος

 

Κοινοποιήστε: