Δημοσιοποίηση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου φυσικού προσώπου

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Με την υπ΄ αριθμόν 658_1/7-9-2017 (ΑΔΑ: 7ΞΓΤ7ΛΨ-ΒΒΦ) απόφαση Διευθυντή Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, χορηγήθηκε άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου, χωρίς αποθηκευτικό χώρο, στον Αθανασίου Ιωάννη του Ελευθερίου, με έδρα δραστηριότητας την οδό 13ης Οκτωβρίου 42 στα Γρεβενά.

Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται  προσφυγή από οποιονδήποτε  έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης, σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση ή την δημοσίευση της σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 του αρ.πρωτ.Δ2/16570/7-9-2005 κανονισμού Αδειών (ΦΕΚ 1306/Β/16-9-2005).

Ο Διευθυντής Ανάπτυξης Π.Ε. Γρεβενών
Χαριζόπουλος Αθανάσιος

Κοινοποιήστε: