Δήλωση Κτηνοτρόφων για τον Κτηνίατρο Εκτροφής

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 349/39559/7.4.2015/22.12.2014 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής & Κτηνιατρικής του Υ.Π.Α.Π.Ε. η εφαρμογή του θεσμού του Κτηνιάτρου Εκτροφής έχει ξεκινήσει από 27.03.2015, με την ανάρτηση στον ιστότοπο του Υ.Π.Α.Π.Ε. του Μητρώου Κτηνιάτρων Εκτροφής. Επίσης σύμφωνα με την απόφαση 1506/59229  του Αν. Υπουργού  Αγρ. Ανάπτυξης και Τροφίμων “Λεπτομέρειες για την εφαρμογή του θεσμού του κτηνιάτρου εκτροφής στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, για την εφαρμογή του άρθρου 60 και της παραγράφου 8 του άρθρου 62 του Ν.4235/2014” καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του θεσμού κτηνιάτρου εκτροφής.

Οι υπεύθυνοι των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, ακολουθώντας την παρακάτω διαδρομή

http://www.minagric.gr

διαδρομή: Αγρότης-Επιχειρηματίας˩-Κτηνοτροφία˩-Μητρώο Εγκεκριμένων Κτηνιάτρων Εκτροφής

πρέπει να επιλέξουν και να δηλώσουν τον Κτηνίατρο Εκτροφής της επιλογής τους.

Μετά την έγγραφη δήλωση των κατόχων των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων του κτηνιάτρου εκτροφής της επιλογής τους από το ως άνω μητρώο και καθώς έχει  εκδοθεί η σχετική Κ.Υ.Α. ΦΕΚ1639 τεύχος Β/09-07-2016 «έγκριση προγραμμάτων οικονομικών αποζημιώσεων & ενισχύσεων που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου για το έτος 2016», συνάπτεται σύμβαση έργου μεταξύ του Κτηνιάτρου Εκτροφής και των διευθύνσεων Κτηνιατρικής των Περιφερειών της χώρας. Μετά την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης, μπορεί άμεσα να εφαρμοσθεί από τους κτηνιάτρους εκτροφής  το πρόγραμμα ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγοπροβάτων και των βοοειδών, στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με τις οποίες συνεργάζονται.

Κατόπιν των προαναφερομένων, όλοι οι κτηνοτρόφοι πρέπει άμεσα να επιλέξουν και να δηλώσουν εγγράφως τον κτηνίατρο εκτροφής της επιλογής τους.

 

Κοινοποιήστε: