ΑμΕΑ

Διαδικασία Χορήγησης και Ανανέωσης των Δελτίων Μετακίνησης ΑμEΑ

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Διαδικασία Χορήγησης και Ανανέωσης των Δελτίων Μετακίνησης ΑμEΑ

Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, ανακοινώνει ότι:

Τα άτομα με αναπηρίες που είναι κάτοχοι Δελτίου Μετακίνησης ΑμεΑ για το μειωμένο εισιτήριο (πάσο), σύμφωνα με την Δ12α/ΓΠοικ. 3109/48/21-01-2021 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την ανανέωση αλλά και την έκδοση των νέων Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ, ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 25/01/2021 και λήξης η 31/10/2021.

Ως ημερομηνία λήξης ισχύος των δελτίων του έτους 2021 ορίζεται η 31/12/2021.

Η ανανέωση και η έκδοση νέων Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ θα γίνεται στα γραφεία της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, στο Διοικητήριο «Κ. Ταλιαδούρη» στον 2ο όροφο στο γραφείο 415 κατόπιν ραντεβού στα τηλέφωνα 2462353177-2462353176 και ώρα 10π.μ.- 2μ.μ. στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και μαζί τους θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή του κηδεμόνα του
2. Γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής εφόσον η προηγούμενη έχει λήξει, όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και άνω
3. Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση ΑμεΑ (επίδομα από τις αρμόδιες υπηρεσίες Πρόνοιας των Δήμων ή από το ΟΠΕΚΑ, να προσκομίσουν βεβαίωση χορήγησης επιδόματος όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του δικαιώματος λήψης του επιδόματος από το δικαιούχο
4. Άτομα τα οποία είναι ασφαλισμένα μπορούν να προσκομίσουν απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού φορέα ή ΕΦΚΑ ή γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής από την οποία να πιστοποιείται παθολογοανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον και άνω
5. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής.
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής και της μη παραλαβής Δελτίου από άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή ΚΕΠ
7. Το Δελτίο Μετακίνησης ΑμεΑ (όταν πρόκειται για νέα έκδοση κάρτας)
8. Δύο φωτογραφίες
9. Βιβλιάριο Υγείας
10. Εκκαθαριστικό Σημείωμα 2020

Κοινοποιήστε: