KDAP_amea

Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ)

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας

Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ)

 

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ)

 

Σχετική Νομοθεσία

  • Η υπ’ αριθμ. Γ.Π.Δ11 οικ./31930/-5-2021(ΦΕΚ2240/τ.Β’/31-05-2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π)».
  • Ο Ν.4756/2020 (ΦΕΚ235 /τ.Α’/26-11-2020) «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων».
  • Η υπ’ αριθμ. 78812/14-7-2021 (ΦΕΚ3116/τΒ’/15-7-2021) απόφαση «Σύστημα διαχείρισης, Παρακολούθησης και ελέγχου-Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης….για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020».

 

Δικαιολογητικά

 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

 

1.Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση του φυσικού ή του νομικού προσώπου που να αναγράφει τα  πλήρη στοιχεία του υπευθύνου αυτού, την επωνυμία του Κέντρου,  τον ΑΦΜ του αιτούντος, την έδρα, το ωράριο λειτουργίας, τις εντός αυτού βάρδιες, τον μέγιστο αριθμό φιλοξενούμενων παιδιών  ανά βάρδια λειτουργίας και συνολικά καθ’όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας.

α.Αν ο φορέας του προς αδειοδότηση Κ.Δ.Α.Π.Α. μεΑ είναι Δήμος ή νομικό του πρόσωπο, απόφαση του αρμόδιου οργάνου τους, με την οποία αποφασίζεται η υποβολή αίτησης για την έκδοση άδειας λειτουργίας Κ.Δ.Α.Π.Α. μεΑ

β.Αν ο φορέας του προς αδειοδότηση Κ.Δ.Α.Π.Α. μεΑ

είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το ισχύον κατά την υποβολή της αίτησης κωδικοποιημένο δημοσιευμένο καταστατικό του, από το οποίο προκύπτει ως καταστατικός του σκοπός η ίδρυση και λειτουργία Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ.,

γ. σε περίπτωση δε που η αίτηση υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, την ιδρυτική του πράξη, όπως ισχύει, από την οποία προκύπτει ως σκοπός του η προστασία των ατόμων με αναπηρία.

Κατάθεση από τον Αιτούντα
2.  Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του αιτούντος

φυσικού προσώπου και σε περίπτωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου του νομίμου εκπροσώπου του και όλων των μελών της Διοίκησής του, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα, τετελεσμένα ή εν απόπειρα, της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, παραχάραξης, δωροδοκίας, σωματικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη, καθώς και για τα εγκλήματα των άρθρων 336, 337 παρ. 3, 339, 342,348, 348Α, 348Β,348Γ και 351Α του Ποινικού Κώδικα.

Κατάθεση από τον Αιτούντα
 3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του αι-τούντος φυσικού προσώπου και σε περίπτωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου του νόμιμου εκπροσώπου του και όλων των μελών της Διοίκησής του, στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική συμπαράσταση. Κατάθεση από τον Αιτούντα
4. Δήλωση ορισμού υπευθύνου του Κέντρου, η οποία,

σε περίπτωση νομικού προσώπου υπογράφεται από το αρμόδιο προς τούτο όργανό του.

Κατάθεση από τον Αιτούντα
5. Μεταγεγραμμένο τίτλο ιδιοκτησίας ή σύμβαση μίσθωσης του ακινήτου, στο οποίο πρόκειται να στεγαστεί το προς αδειοδότηση Κέντρο, νομίμως υποβεβλημένη στο πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στην οποία προβλέπεται ρητώς ως αποκλειστική συμβατική χρήση του μισθίου η λειτουργία Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. Στη σύμβαση μίσθωσης δύναται να προβλέπεται ότι η ισχύς της τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της έκδοσης άδειας λειτουργίας του προς μίσθωση ακινήτου. Κατάθεση από τον Αιτούντα
6. Νόμιμο παραχωρητήριο ή νόμιμη απόφαση παρα-χώρησης του ακινήτου που θα στεγασθεί το Κέντρο, στο οποίο προβλέπεται ρητώς ως αποκλειστική χρήση του παραχωρούμενου ακινήτου η λειτουργία Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. Στο παραχωρητήριο ή στην απόφαση παραχώρησης δύναται να προβλέπεται ότι η ισχύς τους τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της έκδοσης άδειας λειτουργίας Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. για το προς παραχώρηση ακίνητο. Κατάθεση από τον Αιτούντα
7. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης της παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017, καθώς και βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης ότι η εν λόγω χρήση δεν απαγορεύεται από ειδικότερες διατάξεις που ισχύουν για το συγκεκριμένο ακίνητο ή την περιοχή του ακινήτου. Κατάθεση από τον Αιτούντα
8. Δύο πλήρεις σειρές σχεδίων από τον φάκελο της

κατά περίπτωση διοικητικής πράξης (οικοδομική άδεια, έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, υπαγωγή, κ.λπ.), στις οποίες αποτυπώνονται οι χώροι σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 7, 8 και 9, συνοδευόμενες από τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού.

Κατάθεση από τον Αιτούντα
9. Βεβαίωση Στατικής Επάρκειας, σύμφωνα με τις προβλέψεις της υπό στοιχεία Δ17α /141/3/ΦΝ275/15.12.1999

Υπουργικής απόφασης ≪Έγκριση Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού≫ (Β’ 2184).

Κατάθεση από τον Αιτούντα
10. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. Κατάθεση από τον Αιτούντα
11. Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κέντρου, με λεπτομερή αναφορά του τρόπου λειτουργίας του, των δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης και ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ασκούμενων στις εγκαταστάσεις των διασυνδεομένων φορέων της παρ. 2 του άρθρου 2 και των ειδικότερων όρων και κανόνων για την αποτελεσματική πραγμάτωση του σκοπού της δομής, στο πλαίσιο που προδιαγράφουν το άρθρο 2 του ν. 4756/2020 και η παρούσα απόφαση. Πέραν των ρητών αναφορών του προηγούμενου εδαφίου, ελάχιστο περιεχόμενο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας συνιστούν προβλέψεις  για:

αα. Την κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων όλων των μελών της κοινότητας της δομής, για τη διαμόρφωση κλίματος που διευκολύνει την απρόσκοπτη, μεθοδική και αποτελεσματική  λειτουργία της.

ββ. Τις ειδικότερες υποχρεώσεις  του προσωπικού  της δομής κατά  την λειτουργία της.

γγ.  Την προσέλευση και παραμονή των φιλοξενουμένων στη δομή.

δδ.  Τη συνεργασία με τους γονείς, τους κηδεμόνες καιτους δικαστικούς συμπαραστάτες των ωφελουμένων, καθώς και τους  νόμιμους  εκπροσώπους των  δομών κλειστής  φροντίδας, στις  οποίες  αυτοί διαβιούν, και την ενημέρωσή  τους.

εε. Τη διατήρηση της ποιότητας των χώρων της δομής.

στ. Την αντιμετώπιση της αποκλίνουσας συμπεριφοράς των ωφελουμένων από τους κανόνες που σκοπούν στην εύρυθμη λειτουργία της δομής.

ζζ. Το ωράριο λειτουργίας της δομής και τις εντός αυτού βάρδιες.

ηη. Την ειδικότερη εσωτερική διαδικασία εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 10.

Κατάθεση από τον Αιτούντα
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣH:

Εκδίδεται η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ύστερα από γνωμοδότηση της κατά νόμο αρμόδιας Επιτροπής καταλληλότητας ότι το Κέντρο πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.

 

Έντυπα

 

Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός

  • e-protocol / Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ-Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

  • Επιτροπή καταλληλότητας και ο Κοινωνικός Σύμβουλος.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

  • Έντυπο της Δ/νσης (Απόφαση Χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) με την επωνυμία……)

 

 

Κοινοποιήστε: