Πρόγραμμα Αλιεία και Θάλασσα

Απαγόρευση αλιείας από 20 Απριλίου μέχρι και 4 Ιουνίου 2018

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, Τμήμα Αλιείας, ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Γρεβενών (ΑΔΑ:6ΣΟΔ7ΛΨ-Β7Ι) :

απαγορεύεται η αλιεία με κάθε εργαλείο και μέσο σε όλους τους ποταμούς, παραποτάμους, στο τμήμα φράγματος Ιλαρίωνα, γεωφράγματα, λιμνοδεξαμενές και σε όλα  τα ρέοντα ύδατα του Νομού Γρεβενών, για την προστασία της αναπαραγωγής των ψαριών και των λοιπών υδρόβιων οργανισμών από την 20η Απριλίου 2018, ημέρα Παρασκευή μέχρι και την 4η Ιουνίου 2018 ημέρα Δευτέρα 2018.

Για παραβάσεις αλιευτικών διατάξεων και αποφάσεων επιβάλλονται διοικητικές ποινές και ποινικές κυρώσεις (επιβολή προστίμου, κατάσχεση και εκποίηση των παράνομα αλιευμένων προϊόντων, κατάσχεση, εκποίηση ή καταστροφή των αλιευτικών εργαλείων και συσκευών).

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Π.Ε. Γρεβενών και στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 2462353081 (Νικολαΐδου Μαρία).

Ο Διεθυντής
Νικόλαος Τάκας

 

Κοινοποιήστε: