κτηνοτροφική εγκατάσταση

Αίτηση χορήγησης άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Υποχρέωση υποβολής αίτησης για τη χορήγηση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Γρεβενών κάνει γνωστά τα εξής:

1. Οι κτηνοτρόφοι, των οποίων οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις προϋπήρχαν της 12ης Μαρτίου 2012 και συνεχίζουν να βρίσκονται εντός οικισμών ή πλησίον αυτών, και επιθυμούν να συνεχίσουν την λειτουργία τους, υποχρεούνται όπως καταθέσουν αίτηση διατήρησής τους στην Υπηρεσία μας, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να τους δοθεί η άδεια διατήρησης της κτηνοτροφικής τους εγκατάστασης.

Τα δικαιολογητικά αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 940/81279/26.07.2017 (ΦΕΚ 2741/τ.Β/2017) ΚΥΑ και την υπ’ αριθμ.109/122248/17.11.2017 (ΑΔΑ:ΩΞΘ54653ΠΓ-ΞΤΜ) εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

2 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΔΑΟΚ Π.Ε. Γρεβενών στα τηλέφωνα 24623 -53089 και 24623-53088.

Κοινοποιήστε: