Πρόγραμμα Αλιεία και Θάλασσα

Τροποποίηση Υπουργικών Αποφάσεων των Μέτρων Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Τροποποίηση Υπουργικών Αποφάσεων των Μέτρων Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (Ε.Π.ΑΛ.Θ.) 2014-2020, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.) και ρυθμίσεις θεμάτων Μέτρων 3.4.4, 3.2.2, 4.2.4 και 6.2.3 με αριθ.1464/2019 (ΦΕΚ 2483 Β΄/24-06-2019 και αριθ.1465/2019 (ΦΕΚ 2484 Β΄/24-06-2019.

Σας ενημερώνουμε ότι, δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι παρακάτω Υπουργικές Αποφάσεις (ΥΑ) που αφορούν στα παρακάτω Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (Ε.Π.ΑΛ.Θ.) 2014-2020 του ΥΠ.Α.Α.Τ.:

  • ΥΑ. αριθμ.1464/24-6-2019 (ΦΕΚ 2483/Β/2019), «Τροποποίηση της 1121/20.7.2017 (ΦΕΚ 2686/Β/1.8.2017) υπουργικής απόφασης «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση , τον έλεγχο και την υλοποίηση του Μέτρου 3.4.4.-Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020»
  • Υ.Α αριθμ.1465/24-6-2019 (ΦΕΚ 2484/Β΄/2019), «Τροποποίηση της 1120/20.07.2017 (ΦΕΚ 2637/Β/27.07.2017) υπουργικής απόφασης «Όροι και ρυθμίσεις για την εφαρμογή και την υλοποίηση των Μέτρων 3.2.2., 4.2.4. και 6.2.3-Παραγωγικέςς επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται απευθείας στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στη διαδικτυακή πύλη www.alieia.gr ή στο Τμήμα Αλιείας της Π.Ε. Γρεβενών, τηλ.2462 3 53 081 (Νικολαΐδου Μαρία).

Κοινοποιήστε: