προμήθεια πινακίδων (LIFE SAFE - CROSSING)

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση πλευρικών ενημερωτικών πινακίδων (LIFE SAFE – CROSSING)

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση πλευρικών ενημερωτικών πινακίδων (LIFE SAFE – CROSSING)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

«Προμήθεια και εγκατάσταση πλευρικών ενημερωτικών πινακίδων για τον κίνδυνο τροχαίων ατυχημάτων με άγρια ζώα και πληροφοριακών πινακίδων στα πλαίσια του έργου LIFE SAFE – CROSSING»

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/Π.Ε. Γρεβενών προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου για την: «Προμήθεια και εγκατάσταση πλευρικών ενημερωτικών πινακίδων για τον κίνδυνο τροχαίων ατυχημάτων με άγρια ζώα και πληροφοριακών πινακίδων στα πλαίσια του έργου LIFE SAFE – CROSSING» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 42.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) αρ. διακήρυξης 2/2021.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πόρους του προγράμματος LIFE17/ΝΑΤ/ΙΤ/000464 SAFE-CROSSING (Preventing Animal-Vehicle Collisions – Demonstration of Best Practices targeting priority species in SE Europe) και από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2020ΕΠ00520004). Η σύμβαση περιλαμβάνεται στη δράση Ε1 και C3 του προγράμματος LIFE17/ΝΑΤ/ΙΤ/000464 SAFE-CROSSING με βάση την από 13/7/2018 Grant Agreement με κωδικό LIFE17/ΝΑΤ/ΙΤ/000464 και ακρωνύμιο “LIFE SAFE-CROSSING” και την από 12/12/2019 Συμφωνία εταιρικής σχέσης όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

34992000-7. Πινακίδες και φωτεινές πινακίδες

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών που περιγράφονται στην διακήρυξη .

Προσφορές που αναφέρονται σε μέρος των ειδών και όχι στο σύνολο τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 42.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 33.870,97 €, ΦΠΑ : 8.129,03 €).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως και τέσσερις (4) μήνες.

Κριτήρια ανάθεσης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, Τμήμα Προμηθειών, Διοικητήριο «Κώστας Ταλιαδούρης» Γρεβενά, 51100.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 07/07/2021 και ώρα 10:00 π.μ.

Συνημμένα αρχεία:

 

  1. Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού
  2. Αναλυτική διακήρυξη
  3. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε pdf
  4. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) xml (σε μορφή zip)

 

Κοινοποιήστε: