Διοικητήριο Π.Ε. Γρεβενών

Νέος Συνοπτικός Διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών: «Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη του έργου για την υλοποίηση σεμιναρίων/επιδείξεων, κινητοποίηση δημιουργίας επιχειρηματικών ομάδων (clusters), ηλεκτρονικής πλατφόρμας και την ανάπτυξη σχεδίου δράσης (roadmap)» στο πλαίσιο του έργου INTERREG IPA IIINTERREG IPA II Cross-border Cooparation Programme ‘’Greece – Albania 2014-2020’’ PRIORITY AXIS2, THEMATIC PRIORITY 2g, SPECIFIC OBJECTIVE 2.2. με τίτλο «Competitive livestock entrepreneurship and health protection for sustainable rural economic development»και ακρωνύμιο COMPLETE (κωδ. Έργου Α2-2.2-8)»

1. CPV : 7995100-5 , 79400000-8, 72500000-0

2. Εκτιμώμενη αξία χωρίς Φ.Π.Α 58.870,97 € (με Φ.Π.Α 73.000,00 €).

3. Τμήματα και Εκτιμώμενες Αξίες (χωρίς ΦΠΑ)
ΤΜΗΜΑ 1 : εκτιμώμενης αξίας 58.870,97 € πλέον ΦΠΑ 24%

4. Διάρκεια σύμβασης : από την υπογραφή έως και 31-08-2020 .

5. Απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 1.177,42 €.

6. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Πρόγραμμα Interreg Europe/Eυρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

7. Κριτήρια ανάθεσης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει ποιότητας- τιμής.

8. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής προσφορών: 31/03/2020 και ώρα 10:00 π.μ.

9. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού : 31/03/2020 και ώρα 10:00 π.μ.

10. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 6 μήνες από την παραλαβή των προσφορών.

11. Πληροφορίες : Από τη Διεύθυνση Οικονομικού/ Π.Ε. Γρεβενών τηλ. 2462353203.

12. Ημερομηνία καταχώρησης της Προκήρυξης στo KHΜΔΗΣ : 13/03/2020

13. Περισσότερες πληροφορίες στην αναλυτική διακήρυξη η οποία δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, και στο site της Π.Ε. Γρεβενών της Π.Δ.Μ. http://grevena.pdm.gov.gr/.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κασαπίδης Γεώργιος

Συνημμένα Αρχεία:

  1. Περιληπτική Διακήρυξη
  2. Αναλυτική Διακήρυξη
  3. ΤΕΥΔ
Κοινοποιήστε: